نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

گروه زبان انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هوش روایی را توانایی فرد در سازماندهی و توضیح رویدادها در قالب روایت، توانایی فرد در فهمیدن روایت‌ها و برداشت او از آن‌ها، توانایی فرد در فهمیدن و ایجاد ساختارهای روایی و توانایی او در ایجاد پاسخ عاطفی مثل هم احساسی با روایت‌های شنیده‌شده، تعریف کرده‌اند. درحالی‌که تحقیقات زیادی دربارة هوش‌های عاطفی و کلامی در دهۀ گذشته انجام شده است، مطالعات کمی بر روی هوش روایی صورت گرفته است. لذا تحقیق اخیر به بررسی تأثیر کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی بر هوش روایی زبان‌آموزان در مؤسسات زبان انگلیسی و مدارس دولتی می‌پردازد. در این پژوهش 400 پسر و دختر دانش‌آموز و زبان‌آموز 15 تا 18 ساله شرکت کردند. برای سنجش هوش روایی شرکت‌کنندگان از شاخص سنجش هوش روایی پیش‌قدم و دیگران (2011) استفاده شد. یافته‌های پژوهش پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری تی مستقل و تحلیل واریانس چندمتغیره نشان دادند که زبان‌آموزان مؤسسات زبان انگلیسی از هوش روایی بالاتری نسبت به دانش‌آموزان مدارس دولتی برخوردارند. همچنین دانش‌آموزان و زبان‌آموزان دختر نسبت به دانش‌آموزان و زبان‌آموزان پسر از هوش روایی بالاتری بهره‌مندند.

کلیدواژه‌ها

پیش‌قدم، ر. (۱۳۸۶). افزایش تفکر انتقادی از طریق مباحثة ادبی در کلاس‌های زبان انگلیسی. مطالعات زبان و ترجمه، ۴(۴)، ۱۵۳-۱۶۷.
حسینی فاطمی، آ.، پیش‌قدم، ر.، و ناوری، ص. (۱۳۸۹). تأثیر و نقش کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی در افزایش هوش هیجانی و سازه‌‌های مربوط. مطالعات زبان و ترجمه، ۴۲(۱)، ۱-۱۷.
حیدری، ف.، خوش‌سلیقه، م.، و هاشمی، م. (1394). هوش روایی و کیفیت ترجمه. مطالعات زبان و ترجمه، ۴۸(۲)، 113-130.
ضیایی، س.، قنسولی، ب.، قپانچی، ض.، و شهریاری، ح. (1397). طراحی، روایابی و اعتبارسنجی شاخص هوش روایی در نوشتار. مطالعات زبان و ترجمه، ۵۱(۴)، 119-137.
 
Amoah, J. (2013). Narrative: The road to black feminist theory. Berkeley Women’s Law Journal, 12)1(, 84-102.
Black, R. S., & Howard-Jones, A. (2000). Reflection on best and worst teachers: An experiential perspective of teaching. Journal of Research and Development in Education, 34, 1-12.
Bruner, J. (1990). The narrative construction of reality. Critical Inquiry, 18(1), 1-21.
Elizabeth, C. L., May, C. M., & Chee, P. K. (2008). Building a model to define a concept teacher success in Hong Kong. Teaching and Teacher Education, 24, 623-634.
Gardner, H. (1990). Frames of mind: The theory of multiple intelligences. New York, NY: Basic Books.
Golabi, A., Heidari, F. (2019). Prediction of Iranian EFL learners’ learning approaches through their teachers’ narrative intelligence and teaching styles: A structural equation modelling analysis. Iranian Journal of English for Academic Purposes, 8(2), 1-12.
Goleman, D. (1996). Emotional intelligence: why it can be matter more than IQ. London, England: Bloomsbury.
Graesser, A., Singer, M., & Trabasso, T. (1994). Constructing Inferences during Narrative Text Comprehension. Psychological Review, 101, 371–395.
Heidari, F., Khoshsaligheh, M., & Hashemi, M. (2016). Narrative intelligence represented in translational success: issues of coherence, gaps, complexity and aesthetics. Journal of Social Sciences, 39(2), 75-87.
Hosseini, A. (2011, October). Boosting reading skills, narrative intelligence and moral reasoning through fictional narrative-based reading instruction: A comparative study of text genres. Paper presented at the 4th edition of the ICT for Language Learning.
Jarvis, M. (2005).The psychology of effective learning and teaching. London, England: Nelson Thornes Ltd.
Khaghaninejad, M. S., & Chahibakhsh, N. (2015). How do novels and movies improve narrative intelligence and general English proficiency level of advanced EFL learners? Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 5(3), 1211-1220.
Mar, R. A., Oatley, K., Djikic, M., & Mullin, J. (2011). Emotion and narrative fiction: Interactive influences before, during, and after reading. Cognition and Emotion, 25.818–833.
Mateas, M., & Sengers, P. (1999). Narrative intelligence. Proceedings of the AAAI Fall Symposium on Narrative Intelligence (pp. 1–10). North Falmouth, MA: AAAI Press.
Mattingly, C., Lutkehaus, N, C., Throop, C, J. (2008). Bruners search for meaning: A conversation between psychology and anthropology. The American Anthropologist. ETHOS. Vol.36. Issues 1.pp. 1-28
Pishghadam, R. (2011). Introducing applied ELT as a new approach in second/foreign language studies. Iranian EFL Journal. 7(2). 8-14.
Pishghadam, R., & Motakef, R. (2012). Narrative intelligence and language learning. International journal of language Teaching and Research, 1(1), 13-20.
Pishghadam, R., & Saboori, F. (2011). A qualitative analysis of ELT in the language institutes of Iran in the light of the theory of ‘world Englishes’. Journal of Language Teaching and Research, 2(3), 569-579.
Pishghadam, R., Baghaei, P., Shams, M., & Shamsaee, S. (2011). Construction and validation of a narrative intelligence scale with the rasch rating scale model. International Journals of Educational and psychological Assessment. 8 (1). 75-90.
Pishghadam, R., Golparvar, E, .Khajavi, G, H., &Iranrad, E. (2011). Narrative intelligence and pedagogica success in english. BELT Journal Porto Alegre 2(2), 178-189. Julho/dezembro
Pishghadam, R., Shayesteh, S. & Heidari, F. (2016) Hybrid modeling of intelligence and linguistic factors as predictors of translation quality. The International Journal of Translation and Interpreting Research, 8(1), 101-116.
Randall, W. L. (1999). Narrative intelligence and the novelty of our lives. Journals of Aging Studies, 13(1), 11-28.
Riessman, C. K. (2001). Analysis of personal narratives. In J. F. Gubrium and J.A. Holstein (eds.), Handbook of interviewing. London, England: Sage Publications.
Royae, N., & Evazzadeh, E. (2013). Narrative intelligence and learning strategies. Faculty of Education, Tarbiat Modarres University.
Sikes, p., Gale, K. (2006). Narrative approaches to educational research. Faculty of Education, University of Plymouth.
Steel, R. (1986). Deconstructing history: Towards a systematic criticism of psychological narratives. In S. R. (Ed.), Narrative psychology: The stored nature of human conduct. New York, NY: Praeger.
Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate Statistics (5th ed.). Boston: Allyn & Bacon.