نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان انگلیسی،دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 گروه زبان انگلیسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

کتاب­های درسی انگلیسی برای اهداف ویژه نقشی اساسی در موفقیت برنامه­های آموزش زبان دارند. شلدون[1] (1988) بر این باور است که کتاب­های درسی موتور محرکه­ی برنامه­های آموزش زبان انگلیسی هستند. هر کتاب درسی باید قبل از استفاده، با توجه به نیازهای خاص دانشجویان کلاسِ درس، مورد ارزیابی قرار گیرد. مطالعه­ی حاضر به ارزیابی کتاب درسی انگلیسی تخصصی برای دانشجویان کامپیوتر[2] انتشارات سمت از دیدگاه دانشجویان و مدرسان می­پردازد. هدف از انجام این مطالعه این است که آیا از دیدگاه دانشجویان و مدرسان، کتاب درسی انگلیسی برای اهداف ویژه (زبان تخصصی) که در ایران برای دانشجویان کارشناسی رشته­ی کامپیوتر تدریس می­شود، اهداف، نیازها و خواسته­های دانشجویان این رشته را تامین می­کند. شرکت کنندگان در این پژوهش سه مدرس زبان تخصصی و 83 دانشجوی کامپیوتر بودند که یک پرسشنامه در مقیاس لیکرت را تکمیل نموده، در یک مصاحبه نیمه ساختمند شرکت کرده و مورد مشاهده واقع شدند. نتایج تجزیه و تحلیل داده­ها نشان داد که بین نظرات دانشجویان و مدرسان در مورد ملاحظات عملی، موضوع، مهارت­ها و راهبردها، تمرینات،  طراحی و محتوای کتاب تفاوت معناداری وجود ندارد. دیدگاه کلی آنها این بود که این کتاب درسی، به­ رغم داشتن شایستگی­های خاص، عمدتا بر روی مهارت­های خواندن تمرکز کرده و طبق اظهارات آنها، مهارت­های دیگر از جمله مکالمه و دستور زبان را نادیده گرفته است.
 
 

کلیدواژه‌ها

محمودی، م.، و احمدی صفا، م. (1393). ارزشیابی الگومحور کتاب‌های «انگلیسی برای اهداف خاص»(ESP) . پژوهش‌نامة انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، ۱۴(۳۲)، ۱۱۳-۱۳۳.
میرزایی، ع.، و طاهری، ف. (1394). بررسی و نقد کتاب انگلیسی هفتم از منظر مهارت دستوری: ارزیابی تغییرها. پژوهش‌نامة انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 15(۳۶)، ۱۹۷-۲۱۴.
 
Amirian, Z., & Tavakoli, M. (2009). Reassessing ESP courses offered to engineering studies in Ira. English for Specific Purposes World, 8(23), 1-13.
Baleghizadeh, S., & Rahimi, A. H. (2011). Evaluation of an ESP textbook for the students of sociology. Journal of Language Teaching and Research, 2(5), 1009-1014.
Celce-Murcia, M. (2001). Teaching English as a second or foreign language (3rd Ed). Boston: Heinle & Heinle.
Cohen, B. (2008). Medical terminology: An illustrated guide. Maryland, MD: Wolters Kluwer Health / Lippincott Williams & Williams.
Cunningsworth, A. (1984). Evaluating and selecting EFL teaching material. London, England: Heinemann.
Cunningsworth, A. (1995). Choosing your course book. Oxford, England: Heinemann.
Dornyei, Z. (2007). Research methods in applied linguistics: Quantitative, qualitative and mixed methodologies. Oxford, England: Oxford University Press.
Dudley-Evans, T., & John, M. J. (1998). Developments in English for specific purposes: A multi-disciplinary approach. Cambridge, England: Cambridge University Press.
Ebadi, S., & Naderifarjad, Z. (2015). Evaluation of EAP textbooks: A comparison between SAMT English for medical students and Oxford English for career. Journal of Applied Linguistics and Language Research. 2(3), 133-149.
Eslami-Rasekh, Z. R. (2010). Teachers voice vs. students voice: A needs analysis approach to English for academic purposes (EAP) in Iran. English Language Teaching, 3(1), 2-11.
Fakher Ajabshir, Z. (2011). Evaluation of English for the students of management by Farhad Moshfeghi. The Iranian EFL Journal, 7(4), 72-91.
Farhady, H. (2005). 25 Reflections on and directions for ESP materials development in SAMT. Paper presented in the First National ESP/EAP Conference, Tehran, Iran.
Fathi, V. (2008). The importance of materials design in ESP and EST. Paper presented in The Conference Titling Teaching and Literature, Islamic Azad University Roudehen, Iran.
Hayati, A. M. (2008). Teaching English for special purposes in Iran. Arts and Humanities in Higher Education. 7(2), 149-164.
Hutchinson, T., & Waters, A. (1994). English for specific purposes. Glasgow, England: Cambridge University Press.
Hutchinson, T., & Waters, A. (1987). English for specific purposes: A learning-centered approach. Cambridge, England: Cambridge University Press.
Hyland, K. (2006). English for academic purposes: An advanced resource book. Abingdon, UK: Routledge.
Karimi, S. (2006). ESP textbook evaluation: English for the students of computer. (Unpublished master's thesis). Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
Maleki, A., & Kazemi, M. (2012). The Evaluation and comparison of two most widely used textbooks for teaching English to the Iranian students of medicine. The Iranian EFL Journal, 8(3), 70-93.
Mazdayasna, G., & Tahririan, M. H. (2008). Developing a profile of the ESP needs of Iranian students: The case of students of nursing and midwifery. Journal of English for Academic Purposes, 7, 277-289.
McGrath, I. (2002). Materials evaluation and design for language teaching. Edinburgh, England: Edinburgh University Press.
Rahimy, R. (2008). ESP, an evaluation of available textbooks: “Medical terminology”, by: Barbara Johnson Cohen. ESP World, 1(17), 1-16.
Razmjoo, S. A., & Raissi, R. (2010). Evaluation of SAMT ESP textbooks for the students of medical sciences. Asian ESP Journal, 6(2), 108-150.
Riazi, A. M. (2003). What textbook evaluation schemes tell us? A study of the textbook evaluation schemes of three decades. In W. A. Renandya. (Ed.), Methodology and materials design in language teaching (pp. 52-68). Singapore, Malaysia: SEAMEO Regional Language Centre.
Richards J. C., & Schmidt, R. (2010). Longman dictionary of language teaching and applied linguistics (4th Ed). Harlow, England: Pearson Education Ltd.
Robinson, P. C. (1991). ESP today: A practitioner's guide. Hemel Hempstead, England: Prentice Hall International.
Sheldon, L. (1988). Evaluating ELT textbooks and materials. ELT Journal, 37, 237-246.
Silva, F. (2002). ESP teaching for learners in the health sciences field. American Journal of Nursing, 1, 35-40.
Skierso, A. (1991). Textbook selection and evaluation. In M. Celce-Murcia (9th Ed.), Teaching English as a second or foreign language (pp. 432-453). Boston, Massachusetts: Heinle and Heinle Publishers.
Soodmand Afshar, H. (2007). A critical evaluation of Interchange series (3rd Ed.) with a special focus on vocabulary strategies. Research Journal in Humanities, 8(21), 115-141.
Soodmand Afshar, H., & Movassagh, H. (2016). EAP education in Iran: Where does the problem lie? Where are we heading? Journal of English for Academic Purposes, 22, 132-151.
Tajeddin, Z. (2005). English for business communication. Paper presented in the First National ESP/EAP Conference, SAMT, Tehran, Iran.
Tavakoli, M., & Tavakol, M. (2018). Problematizing EAP education in Iran: A critical ethnographic study of educational, political and sociocultural roots. Journal of English for Academic Purposes, 31, 28-43.
Tayebipour, F. (2005). The role of TEFL instructors vs. specific-field instructors in ESP/EAP teaching. Paper presented in the First National ESP/EAP Conference, Tehran, Iran.
Tomlinson, B. (2003). Developing principled frameworks for materials development. In B. Tomlinson (Ed.), Developing materials for language teaching (pp. 107-129). London, England: Continuum.
Tomlinson, B. (2012). Materials development for language learning and teaching. Language Teaching: Surveys and Studies, 45(2), 143–179.
Vosoughi, M., Davodi, E., & Raftari, S. (2013). Investigating current status of English for academic purposes (EAP) in Iran; Revisiting ESP specificity continuum. International Journal of Applied Linguistics and English Literature, 2(3), 54-61.
CAPTCHA Image