نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

گروه زبان انگلیسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

بیان مفاهیمی نظیر شک، اجبار و غیره (بیان نگرش گوینده) از طرق مختلفی امکان‌پذیر است که یکی از آن روش‌ها، استفاده از افعال کمکی وجه‌نما و ساختارهای فعلی وابسته به آن‌هاست. هدف پژوهش پیش رو بررسی مقایسه‌ای آموزش نُه فعل کمکی وجه‌نما و ساختارهای فعلی مربوط، در کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی ایران و مالزی است. برای نیل به این هدف از کتاب‌های انگلیسی دورۀ مقطع متوسطۀ اول در ایران و کتاب‌های انگلیسی مقطع متناظر (از سطح 1 تا 3) در مالزی استفاده شده است. همچنین برای مقایسۀ کاربرد افعال نامبرده در کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی ایران و مالزی با کاربرد این افعال در زبان انگلیسی معیار، از داده‌های مرتبط در منبع مرجع British National Corpus استفاده شده است. نتایج پژوه نشان داد که در خصوص فراوانی نسبی برخی از این افعال و ساختارهای مربوط به آن‌ها در کتاب‌های ایران و مالزی شباهت‌هایی وجود دارد، اما به‌طور کلی فراوانی این دسته از افعال در کتاب‌های آموزشی مالزی بیشتر از کتاب‌های آموزشی در ایران است. همچنین بین کاربرد این افعال در کتاب‌های آموزشی مذکور و فرم طبیعی کاربرد زبان، تفاوت‌هایی به‌لحاظ ترتیب فراوانی وجود دارد. نتایج این پژوهش می‌تواند در زمینۀ آموزش افعال کمکی و تولید مواد درسی مؤثر در آینده، کاربرد داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

حسینی‌خواه، ع.، مهرمحمدی، م.، فردانش، ه.، و اسدی، ر. (1392). مطالعۀ تطبیقی برنامۀ درسی آموزش زبان انگلیسی در ایران و سوئد با تأکید بر دورۀ متوسطه. مطالعات برنامه درسی ایران، ۸(۳۱)، 7-46
طالبی، ز.، اسدی، ن.، و دواتگری، ه. (1397). بررسی مقایسه‌ای تأثیر روش‌های تدریس مبتنی بر رویکرد نتیجه‌گرا فرایندگرا و فن بیان در مهارت نگارشی فراگیران زبان انگلیسی سطح متوسط. جستارهای زبانی، ۹(۳)، 159-178
فسنقری، ح.، و عادل، م. (1397). بررسی مقایسه‌ای آسیب‌شناسی یادگیری و آموزش زبان انگلیسی و عربی در ایران از دیدگاه دبیران آموزش و پرورش: یک تحقیق داده بنیاد. جستارهای زبانی، ۹(۲)، 181-207.
مهرمحمدی، م. (1372). بررسی تطبیقی نظام برنامه‌ریزی درسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان. تعلیم و تربیت، (۳۵و۳۶)، 95-122
 
Back, J., & Lee, E. (2017). Perception and Production of English Modal Verbs by Korean University Students in Written Academic Discourse. The Journal of linguistic Science, 81, 133-160.
Fazilatfar, A. M., & Sedghi, M. (2017). Exploring the acquisition of English modal auxiliary verbs by Persian EFL learners considering full transfer/full access theory. Foreign Language Research Journal.
Figueroa, C., & Garate, T. (2005). Studies in contrastive linguistics. Santiago: University of Santiago publications.
Hutchinson, T., & Torres, E. (1994). The textbook as agent of change. ELT Journal, 48(4), 315-328.
Hyland, K. (1994). Hedging in academic writing and EAP textbooks. English for Specific Purposes, 13(3), 239–56.
Jabbari, A. A, & Sedghi, M. (2015). Acquisition of English modality by Persian EFL learners. International Journal of Educational Investigations, 2(5), 23-45.
Kader, M., Begi, N., & Vaseghi, R. (2013). A corpus based study of Malaysian ESL learners use of modals in argumentative compositions. English Language Teaching, 6(9), 146-157.
Khojasteh, L., & Kafipour, R. (2012). Are modal auxiliaries in Malaysian English in line with their usage in real language? English language Teaching, 2(2), 68-77.
Khojasteh, L., & Kafipour, R. (2012). Have the modal verb phrase structures been well presented in Malaysian English language textbooks? English Language and Literature Studies, 2(1), 35-41.
Khojasteh, L., & Mukundan, J. (2011). Modal auxiliary verbs in prescribed Malaysian English textbooks. English language teaching, 4(1), 79-89.
Khojasteh, L., & Reinders, H. (2013). How textbooks and learners get it wrong, A corpus study of modal auxiliary verbs. Applied Linguistics Research on English Languages, 2(1).
Khojasteh, L., & Shokrpour, N. (2015). The "permission"/"possibility"/"ability" modals in Malaysian English textbooks: A corpus-based analysis. Khazar Journal of Humanities and Social Sciences, 18(2), 56-69.
Khojasteh, L., Shokrpour, N., & Torabiardakan, N. (2017). EFL advanced adult learners; use of English modals in narrative compositions. Pertanika J. Soc. Sci and Hum 25(4), 1803-1820.
Manaf, U. (2007). The use of modals in Malaysian ESL learners’ writing. (Unpublished doctoral dissertaion). Serdang: Universiti Putra Malaysia.
McEnery, T., & Kifle, N. A. (2002). Epistemic modality in argumentative essays of second-language writers. In J. Flowerdew (Ed.), Academic discourse (pp. 182-195). Harlow: Longman.
Qun, Z. (2010). Modality and Generic Features in Chinese EFL Writings. Chinese Journal of Applied Linguistics, 33(5), 40-51.
Shayon, L. (2013). Modal sequences in Chinese senior school students’ English compositions. Paper presented at the 2nd international conference on science and social research.
Torabiardakani, N., Khojasteh, L., & Shokrpour, N. (2015). Modal auxiliary verbs and their semantic functions used by advanced EFL learners. Acta Didactica Napocensia, 8(2), 51-63.
Vethamani, M. E., Manaf, U. K. A., & Akbari, O. (2008). ESL learners’ use of English modals in narrative compositions: Syntactic and semantic accuracy. TEFLIN Journal, 19(2), 141-159.
Vethamani, M. E., Manaf, U. K. A., & Akbari, O. (2008). Students’ use of modals in narrative compositions: forms and functions. English Language Teaching, 1(1), 61-74.
Yang, X. (2018). A Corpus-based Study of Modal Verbs in Chinese Learners’ Academic Writing. English Language Teaching, 11(2), 122-130.