نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

گروه زبان انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

با توجه به اصول زیربنایی و ملاحظات نظریۀ آموزش زبان انگلیسی کاربردمحور که به آموزش مهارت‌های زندگی در کنار آموزش تخصصی زبان تأکید دارد و همچنین لزوم بررسی نکات ارائه‌شده در این نظریة نوپا، ساخت و استفاده عملی از پرسش‌نامه‌هایی که به یافتن داده‌هایی در راستای اهداف این نظریه می‌پردازند ضروری به نظر می‌رسد. در راستای اصول نظریۀ آموزش زبان کاربردمحور، بررسی روش‌های افزایش مهارت‌های زندگی مانند خلاقیت، نکتۀ اصلی پرسش‌نامة پیشِ روست. این پژوهش به ساخت و هنجاریابی پرسش‌نامة خلاقیت پرداخته است که میزان تأثیرگذاری کتاب‌های آموزش زبان در افزایش این مؤلفه را بررسی می‌کند. پرسش‌نامۀ خلاقیت با 45 سؤال بعد از بررسی و مطالعۀ اصول دیگر مدل‌های مربوط در روان‌شناسی طراحی و بر روی 164 معلم زبان مؤسسات آموزشی آزمایش شد. بررسی نتایج به‌دست‌آمده توسط مدل‌سازی رش، سؤالاتی را که دارای MNSQ بالاتر از ۴۰/۱ بودند را فاقد خصوصیت یک‌بعدی تشخیص داده که لازم است حذف شده یا تغییر یابند. در نتیجه مشخص شد که این پرسش‌نامه پس از تغییر چند سؤال، به‌عنوان مدلی تک‌وجهی هم میزان روایی بالایی داشته و هم دارای طیف لیکرت شش‌گزینه‌ای صحیح است. در پایان به کاربرد این پرسش‌نامه و نتایج حاصل از این پژوهش در دیگر زمینه‌های آموزش زبان اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها

خزاعی‌فر، ع.، پیش‌قدم، ر.، و ضیایی، س. (1387). اهمیت تفکر انتقادی در خواندن. نامة فرهنگستان، 45(12)، 19-37.
Abbott, M. G. & Caccavale, T. S. (2007). Cognitive benefits of learning language. Duke Gifted Letter, 8(1), 134-167.
Albert, A., & Kormos, J. (2004). Creativity and narrative task performance: An exploratory study. Language Learning, 54(2), 27-31.
Beck, J. (1999). How to raise a brighter child. New York, NY: Pocket Books.
Brown, R. T. (1989). Creativity: What are we to measure? In J. A. Glover, R. R. Ronning & C. R. Reynolds (Eds.), Handbook of creativity (pp. 1-32). New York, NY: Plenum.
Craft, A. (2005). Creativity in schools: Tensions and dilemmas. London, England: Routledge.
Davies, S. J. (1998). Creative writing. English Teaching Forum, 36(4), 25-26.
Dewaele, J. M. & Furnham, A. (1999). Extraversion: The unloved variable in applied linguistic research. Language Learning, 49(3), 509-544.
Dörnyei, Z. & Kormos, J. (2000). The role of individual and social variables in oral task performance. Language Teaching Research, 4(3), 275-300.
Dornyei, Z. (2005). The psychology of the language learner. Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Freire, P. (1998). Pedagogy of freedom: Ethics, democracy, and civic courage. Lanham, Maryland: Rowman and Littlefield Publishers, Inc.
Gardner, R.C. & MacIntyre, P.D. (1992). A student’s contributions to second language learning. Part I: Cognitive variables. Language Teaching, 25(4), 211-220.
Gardner, R.C. & MacIntyre, P.D. (1993). A student’s contributions to second language learning. Part II: Affective variables. Language Teaching, 26(1), 1-11.
Hakuta, K. (1986). Mirror of Language. New York, NY: Basic Books.
Hamachek, D. E. (1988). Evaluating self-concept and ego development within Erikson’s psycho-social framework: a formulation. Journal of Counseling and Development, 66(8), 354- 360.
Linacre, J. M. (1999). Investigating rating scale category utility. Journal of Outcome Measurement, 3(2), 103-122.
Lubart, T. I. (1994). Creativity. In J. R. Sternberg (Ed.), Thinking and problem solving (pp. 289-332). San Diego, CA: Academic Press.
National Advisory Committee on Creative and Cultural Education (NACCCE) (1999). All our futures: Creativity, culture and education. London, England: Department for Education and Employment.
Nicholls, J.G. (1972). Creativity in the person who will never produce anything original and useful: The concept of creativity as a normally distributed trait. American Psychologist, 27(8), 717-727.
Nunan, D. (1988). Syllabus design. Oxford: Oxford University Press.
Oxford, R.L. & Ehrman, M.E. (1993). Second language research on individual differences. Annual Review of Applied Linguistics, 13, 188-205.
Pishghadam, R. & Ghahari, S. (2012). Like-wise language learning textbooks: Constructing and validation of an emotional abilities scale through Rasch modeling. Issues in Langugae Teaching, 1(1), 1-32.
Pishghadam, R. & Saboori, F. (2011). A Qualitative analysis of ELT in the language institutes of Iran in the light of the theory of ‘World Englishes’. Journal of Language Teaching and Research, 2(3), 569-579.
Pishghadam, R. & Zabihi. R. (2012). Life syllabus: A new research agenda in English language teaching. TESOL Arabia Perspectives, 19(1), 23-27.
Pishghadam, R. (2011). Introducing applied ELT as a new approach in second/foreign language studies. Iranian EFL Journal, 7(2), 8-14.
Pishghadam, R., Baghaei, P, Shams, M. A. & Shamsaee, S. (2011). Construction and validation of a narrative intelligence scale with the Rasch rating scale model. The International Journal of Educational and Psychological Assessment, 8(1), 75-90.
Richards, J. (2001). Curriculum development in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
Runco, M. A. (1999). Implicit theories. In M. A. Runco & S. R. Pritzker (Eds.), Encyclopedia of creativity (vol.2, pp. 27-30). San Diego, CA: Academic.
Selvi, K. (2005). Learning and creativity. In A-T. Tymieniecka (ed.), Analecta Husserliana (pp. 351-370). Hanover, German: Springer.
Sharp, C. (2004). Developing young children’s creativity: What can we learn from research? Topic, 32, 5-12.
Skehan, P. (1989). Individual differences in second language learning. London: Edward Arnold.
Skehan, P. (1991). Individual differences in second language learning. Studies in Second Language Acquisition, 13(2), 275-298.
Standler, R. B. (1998). Creativity in science and engineering. MIT Encyclopedia of Cognitive Science. Retrieved from http://cognet.mit.edu/MITECS
Sternberg, R. J. (2003). Creative thinking in the classroom. Scandinavian Journal of Educational Research, 47(3), 325-338.
Sternberg, R. J. (2005). Creativity or creativities? International Journal of Human- Computer Studies, 63(4-5) 370-382.
Tan, A. G. (2000). A review on the study of creativity in Singapore. Journal of Creative Behavior, 34(4), 259-284.
Wilkins, D.A. (1976). Notional syllabuses. London, England: Oxford University Press.
Williams, M. & Burden, R. (2002). Psychology for language teachers. Cambridge, England: Cambridge University Press.
Woods, P. (1995). Creative teachers in primary schools. Buckingham, England: Open University Press.