نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

گروه زبان و ادبیات روسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

ترجمۀ متون از زبان روسی به فارسی و بالعکس به‌شکل قانون‌مندی به ساختار دستوری زبان روسی وابسته است. زبان مطبوعاتی و رسانه‌ای روسی دارای ویژگی‌های خاصی مانند دایرۀ وسیع و پرکاربرد ساختارهای مترادف و جایگزین، متضاد، عبارات و اصطلاحات است که ترجمۀ آن را مشکل‌تر کرده است، اما از طرف دیگر، برای بیان هر معنا ساختارهای دستوری مخصوصی وجود دارند که اصطلاحاً کلیشه نامیده می‌شوند. دانستن این کلیشه‌های دستوری ترجمه را تا حدودی ساده‌تر می‌کند. در مقالة حاضر سعی شده با توجه به تفاوت‌های ساختاری زبان روسی و فارسی، روش‌های موجود آموزش ترجمه بررسی و بهترین روش آموزش ترجمه به‌عنوان الگو ارائه گردد. این نتایج می‌تواند در تهیه و تدوین کتب آموزشی که در سیستم آموزش مترجمی زبان روسی جای خالی محسوسی دارند، نقش مؤثری داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

1. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. Учебное пособие по устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей. СПб:СОЮЗ, 2001- 288с. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3452669
2. Алимов В.В. Теория перевода, Перевод в сфере профессиональной коммуникации, М., УРСС, 2005- 160 с.
3. Берус Е.В. Теория и практика с английского языка на русский, М., УРАО, 2003- 104 с.
4. Семенов А.Л. Основные положения общей теории перевода. М., РУДН, 2005- 99 с.
5. Добровольская Т.Д. Вопросы изучения медиатекстов (опыт исследования современной английской медиаречи). М., 2005- 288 с.
6. Ковалева К.И. Оригинал и перевод: два лица одного текста. М., ВЦП, 2001- 97 с.
7. Ковальчук В.Т. Перевод как особый вид коммуникативной деятельности // Материалы Всесоюзной научной конференции «Теория перевода и научные основы подготовки переводчиков». М.: Изд-во МГПИИЯ им. М. Тореза, 1975. -Ч. 1.-С 168-170.
8. Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода, М., 1980- -167 с.
9. Королёва Д.Б., Подходы к преподаванию перевода: история и перспективы//АРХИВАРИУС.т.1, номер 2, 2015 (14.12.2016) С.62-66.
10. https://elibrary.ru/download/elibrary_24957367_81078469.pdf
11. Косарева Т.Б., Как научиться переводить юридические документы? Учебное пособие, М., URSS 2009- 112 с.
12. Левый И. Искусство перевода. М., Прогресс, 1974. 394 с.
13. Латышев Л.К., Семенов А.Л., Перевод: теория, практика и методика преподавания. Учебное пособие, М., Академия, 2008, 192 с.
14. Микоян А.С. Проблемы перевода текстов СМИ//Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования: Учеб. пособие. -М., МГУ, 2003.
15. Романов С.В., Латышева С.И. Теория перевода и проблемы обучения перевода// Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.No. 1 2009. (12.11.2016). C.61-66 http://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-perevoda-i-problemy-obucheniya-perevodu
16. Уржа А.В., Использование понятия изосемии в изучении синтаксиса и стиля переводных текстов/ Мир русского слова: Проблемы перевода/2011:4/, СП.б., 2011. 21- 25 с.