نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

گروه زبان فرانسه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

آرتیکل یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در زبان فرانسه است. در روند یادگیری زبان فرانسه، این عنصر پویا و پیچیده به‌عنوان یکی از مشکلات اساسی زبان‌آموزان فارسی‌زبان مطرح می‌شود، چرا آرتیکل‌ها در زبان فارسی، به همان شکل و ساختاری زبان فرانسه وجود ندارند. بنابراین با استفاده از روش تجربی، پرسش‌نامه‌هایی به‌منظور ارزیابی توانایی زبان‌آموزان ایرانی در کاربرد آرتیکل فرانسه، در سه سطح مقدماتی، متوسطه و پیشرفته تهیه و در اختیار زبان‌آموزان قرار گرفت تا بتوان به این سؤال پاسخ داد که مهم‌ترین موارد خطا در استفاده از آرتیکل‌ها کدام‌اند و راه‌های مقابله با این خطاها چیست؟ نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که بیش‌ترین موارد خطا در کاربرد آرتیکل‌ها ناشی از تأثیر منفی زبان مادری و گاه ناشی از تداخل زبان مادری با زبان خارجی مقصد است. همچنین ممکن است، زبان‌آموز به‌دلیل آشنا نبودن با قواعد یا بی‌اطلاعی از برخی نکات دستوری مرتکب خطا شود.

کلیدواژه‌ها

1. اشرف‌الکتابی، ح. (1376). دستور زبان عربی. تهران: استاندار.
2. آژنگ، ن. (1363). گرامر نوین انگلیسی. تهران: اسکندری.
3. برازش، م. (1388). آشنایی با کشورهای جهان(فرانسه). مشهد: آفتاب هشتم.
4. پارسایار، م. (۱۳۸۴). دستور زبان فرانسه. تهران: فرهنگ معاصر.
5. پرویزی، پ. (1391). بررسی علل خطاهای زبان‌آموزان ایرانی در کاربرد حرف تعریف اسپانیایی. پژوهش‌های زبا‌‌ن‌شناختی در زبان‌های خارجی، ۲(۲)، ۵-۲۱.
6. قریب، ع. (1366). دستور زبان فارسی. تهران: اشرافی.
7. معین، م. (1362). طرح و دستور زبان فارسی. تهران: امیرکبیر.
8. Delatour, J., & Dufour, L. (1991). Grammaire du français de la Sorbonne. Paris: Hachette.
9. Gregoire, M. (2010). Grammaire progressive du français. Paris: CLE.
10. Miquel, C. (2004). Communication progressive du française. Paris: CLE.