نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان انگلیسی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

2 گروه زبان انگلیسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

اصلاحات آزمون‌محور اغلب به عنوان ابزاری راهبردی برای القا و پیشبرد تغییراتی مطلوب صورت می‌گیرند. با وجود این، ادبیات مرتبط حاکی از آن است که موفقیت، اغلب آن‌طور که امید آن می‌رود حاصل نمی‌گردد. دلایل چنین ناکامی‌هایی معمولاً در مراحل پایانی برنامۀ تحول‌یافته، یعنی ارزشیابی مؤخر بر تجربه بررسی گردیده و ارزشیابی حین تجربه همچنان مورد غفلت مانده است. در کشور ما، سیاست‌گذاری مربوط به اصلاح کنکور سراسری موج اصلاحاتی را در نظام دیرینة سنجش و پذیرش دانشجو به بار آورد. در حوزۀ زبان انگلیسی، این اصلاحات بر جایگزینی تدریجی بخش زبان انگلیسی کنکور با آزمون‌های سراسری زبان دبیرستان تأکید دارد. به‌دنبال چنین تغییری، ارزیابی تبعات و پیامدهای برنامة جدید الزامی به‌نظر می‌رسد. به‌همین منظور، برای جمع‌آوری داده از جمعی از ذی‌نفعان و ذی‌ربطان این تحول از مدل ترکیبی کیفی‌کمی استفاده شد. ابتدا، دیدگاه استادان، مدرسان و سرگروهان (16 نفر) از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختار یافته استخراج و سپس از 406 معلم زبان انگلیسی نظرسنجی به‌عمل آمد. روایی ابزار محقق‌ساخته از طریق تحلیل عاملی تأییدی-AMOS و اکتشافی-SPSS انجام و پایایی آن نیز محاسبه شد. نتایج تحلیل محتوایی مصاحبه‌ها و تحلیل داده‌های کمی حاکی از آن است که بین نظرات مدرسان و معلمان با نظرات سیاست‌گذاران تفاوت‌هایی مشاهده می‌شود، به‌ویژه، در مقولات عدالت در آزمون، اهداف آموزشی/یادگیری و طراحی، تدریس و برنامه‌ریزی. به‌طور کلی، نتایج گویای آن است که با توجه به شرایط فعلی آموزش و یادگیری زبان انگلیسی در دبیرستان‌های کشور و چالش‌های موجود، محتمل است که طرح تغییر، در شکل کنونی خود، به ابزاری نامناسب جهت پیشبرد اهداف ایدئال و بلندپروازانه تبدیل شود.

کلیدواژه‌ها

1. شورای عالی آموزش و پرورش. (۱۳۸۹). برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران، نگاشت سوم. سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.
2. شورای عالی انقلاب فرهنگی. (۱۳۸۹). نقشة جامع علمی کشور.
3. قلی‌پور، ر.، و آقابزرگی، م. (1384). گزارش بررسی پیشنویس لایحة گزینش دانشجو در ایران. دفتر فرهنگی - کمیته آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی.
4. کیا، ع.، و بزرگی، ک. (1385). اظهار نظر کارشناسی درباره طرح نحوه پذیرش در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
5. کیامنش، ع. (1379). ارزشیابی آموزشی. تهران: پیام نور.
6. مجلس شورای اسلامی. (۱۳۹۲). قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور. مجلس شورای اسلامی
7. Alderson, J. C., & Hamp-Lyons, L. (1996). TOEFL preparation courses: A study of washback. Language Testing, 13(3), 280-297.
8. Arbuckle, J. L. (2009). IBM SPSS Amos 18 user’s guide. Chicago, IL: IBM.
9. Bachman, L., & Palmer, A. (2010). Language assessment in practice. Oxford: Oxford University Press.
10. Camilli, G. (2006). Test fairness. In R. Brennan (Ed.), Educational measurement (4th ed., pp. 221–256). Westport, CT: American Council on Education and Praeger.
11. Carless, D. (1997). Managing systematic change: A critical analysis of Hong Kong’s target-oriented curriculum initiative. International Review of Education, 43(4), 349–366.
12. Chapman, D., & Snyder, C. W. (2000). Can high stakes national testing improve instruction: Reexamining conventional wisdom. International Journal of Educational Development, 20, 457-474.
13. Cheng, L. (1998). Impact of public English examination change on students’ perceptions and attitudes toward their English learning. Studies in Educational Evaluation, 24(3), 279-301.
14. Cheng, L. (2002). Taiwanese junior high school English teachers’ perceptions of the washback effect of the basic competence test in English (Unpublished doctoral dissertation). The Ohio State University, Ohio, USA.
15. Cheng, L. (2004). The washback effect of a public examination changes on teachers’ perceptions toward their classroom teaching. In L. Cheng, Y. Watanabe, & A. Curtis (Eds.), Washback in language testing: Research contexts and methods (pp. 146-170). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
16. Cheng, L. (2005). Changing language teaching through language testing: A washback study. Cambridge: Cambridge University Press.
17. Cheng, L., & Curtis, A. (2004). Washback or backwash: A review of the impact of testing on teaching and learning. In L. Cheng, Y. Watanabe, & A. Curtis (Eds.), Washback in language testing: Research contexts and methods (pp. 3-17). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum.
18. Cheng, L., & Sun, Y. (2015). Interpreting the impact of the Ontario Secondary School Literacy Test on second language students within argument-based validation framework. Language Assessment Quarterly, 12(1), 50-66.
19. Cheng, L., Watanabe, Y., & Curtis, A. (2004). Washback in language testing: Research contexts and methods. London: Laurence Erlbaum Associates, Publishers.
20. Cheng, L., Andrews, S., & Yu, Y. (2011). Impact and consequences of school-based assessment (SBA): Students’ and parents’ views of SBA in Hong Kong. Language Testing, 28(2), 221-249.
21. Decker, D. M., & Bolt, S. E. (2008). Challenges and opportunities for promoting student achievement through large-scale assessment results: Research, reflections, and future directions. Assessment for Effective Intervention, 34(1), 43-51.
22. Fredriksen, J., & Collins, A. (1989). A system approach to educational testing. Educational Researcher, 18, 27–32.
23. Hargreaves, A. Earl, L., & Schmidt, M. (2002). Perspectives on alternative assessment reform. American Educational Research Journal, 39(1), 69-95.
24. Henrichsen, L. E. (1989). Diffusion of innovations in English language teaching: The ELEC effort in Japan 1956-1968. New York: Greenwood Press.
25. Hughes, A. (1988). Introducing a need based test of English language proficiency into an English medium university in Turkey. In A. Hughes (Ed.), Testing English for university study (pp. 134-153). London: Modern English Publications.
26. Kane, M. (2002). Validating high-stakes testing program. Educational Measurement: Issues and Practices, 21(1), 31-41.
27. Kane, M. (2011). Validating score interpretations and uses. Language Testing, 29(1), 3-7.
28. Kennedy, C. (1988). Evaluation of the management of change in ELT projects. Applied Linguistics, 9(4), 329-342.
29. Kennedy, C., & Kennedy, J. (1996). Teacher attitudes and change implementation. System, 24(3), 351–360.
30. Kiany, Gh., Shayestefar, P., Ghafar Samar, R., & Akbari (2013). High-rank stakeholders’ perspectives on high-stakes university entrance examinations reform: Priorities and problems. Higher Education, 65(3), 325-340.
31. Kikuchi, K., & Browne, C. M. (2009). English educational policy for high schools in Japan: Ideals vs. reality. RELC, 40, 172-191.
32. King, J. A. (2005). Participatory evaluation. In S. Mathison (Ed.), Encyclopedia of evaluation (pp. 291-294). Thousand Oaks, CA: Sage.
33. Kornhaber, M. L. (2004). Appropriate and inappropriate forms of testing, assessment, and accountability. Educational Policy, 18(1), 45-70.
34. Kunnan, A. J. (2004). Regarding language assessment. Language Assessment Quarterly, 1(1), 235-253.
35. Markee, N. (1990, March 10th). The diffusion of communicative innovations and classroom culture: An ethnographic study. Paper presented at the 24th Annual TESOL Convention, San Francisco.
36. McNamara, T., & Roever, C. (2006). Language testing: The social dimension. Oxford: Blackwell Publishing.
37. Messick, S. (1989). Validity. In R. L. Linn (Ed.), Educational measurement (3rd ed., pp. 13-103). New York: American Council on Education and Macmillan.
38. Munoz, A. P., & Alvarez, M. E. (2010). Washback of an oral assessment system in the
39. EFL classroom. Language Testing, 27(1), 33-49.
40. Nagy, P. (2000). The tree roles of assessment: Gate keeping, accountability, and instructional diagnosis. Canadian Journal of Education, 25(4), 262-279.
41. Pan, Y-Ch., & Newfields, T. (2012). Tertiary EFL proficiency graduation requirements in Taiwan: A study of washback on learning. Electronic Journal of Foreign Language Teaching, 9(1), 108–122.
42. Pizzaro, M. A. (2010). Exploring the washback effects of a high-stakes English test on the teaching of English in Spanish upper secondary schools. Revista Alicantina de Estudios Ingleses, 23, 149-170.
43. Rogers, E. M. (1983). The diffusion of innovations (3rd ed.). London: Macmillian.
44. Segers, M., & Dochy, F. (2001). New assessment forms in problem-based learning: The value added of students' perspective. Studies in Higher Education, 26(3), 327-343.
45. Shayestefar, P., Kiany, G., Ghafar Samar, R., & Akbari, R. (2012). Reform in high-stakes university entrance examinations of Iran: A critical base-line study. International Journal of Humanities, 19(2), 97-122.
46. Shohamy, E. (1993). The power of tests: The impact of language tests on teaching and learning. NFLC Occasional Paper. Washington, D.C.: National Foreign Language Center.
47. Shohamy, E., Donista-Schmidt, S., & Ferman, I. (1996). Test impact revisited: Washback effect over time. Language Testing, 13, 298-317.
48. Smith, M. L. (1991). Meaning of test preparation. American Educational Research Journal, 28, 521-542.
49. Spratt, M. (2005). Washback and the classroom: The implications for teaching and learning of studies of washback from exams. Language Teaching Research, 9(1), 5-29.
50. Stoller, F. (1994). The diffusion of innovations in intensive ESL program. Applied Linguistics, 15(30), 300-327.
51. Strauss, A. & Corbin, J. M. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. Newbury Park, CA: Sage.
52. Wall, D. (2000). The impact of high-stakes testing on teaching and learning: Can this be predicted or controlled? System, 28, 499-509.
53. Wall, D., & Alderson, J. C. (1993). Examining washback: The Sri Lankan impact study. Language Testing, 10, 41-69.
54. Wall, D., & Horak, T. (2008). The impact of changes in the TOFEL examination on teaching and learning in central and eastern Europe: Phase 2, Coping with change. TOEFL iBT Research Service Report No. TOEFL Ibt-05, Princeton, NJ: Educational Testing Service.
55. Wall, D, & Horak, T. (2011). The impact of changes in the TOEFL exam on teaching in a sample of countries in Europe: Phase 3, The role of the course book. Phase 4, describing change. TOEFL iBT Research Service Report No. TOEFL RR-11-41, Princeton, NJ: Educational Testing Service.
56. Watanabe, Y. (2001). Does the university entrance examination motivate learners? A case study of learner interviews. In Akita Association of English Studies (Eds.), Trans-equator exchanges: A collection of academic papers in honor of Professor David Ingram (pp. 100-110). Akita, Japan: Author.
57. Winke, P. (2011). Evaluating the validity of a high-stakes ESL test: Why teachers' perceptions matter. TESOL Quarterly, 45(4), 628-660.