نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

گروه زبان انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت عوامل هیجانی و عاطفی در تدریس به‌ویژه تدریس زبان دوم، در این پژوهش کوشیدیم مفهوم نوازیدن (نوازش و نوازه) را بررسی کنیم. نیاز عاطفی انسان به نوازش فیزیکی در کودکی، در بزرگسالی بیشتر شکل نوازۀ معنوی و عاطفی به‌خود می‌گیرد. نوازه به‌معنی دیده‌شدن و به‌ رسمیت‌ شناختن ارزش‌های افراد است. در این پژوهش، ابتدا مفهوم نوازه را در روان‌شناسی و سپس در آموزش زبان دوم تبیین کردیم. آنگاه ضمن معرفی جدید انواع نوازه‌گر و نوازه‌شونده به افراطی، تفریطی و معتدل، کاربرد آن‌ها را در آموزش زبان نشان دادیم. زمانی که معلم با میزان نوازه‌گری خود و نوازه‌شوندگی شاگردان آشنایی نداشته باشد، تعامل مؤثر بین معلم و شاگرد حاصل نمی‌شود و حس ناراحتیِ ایجاد شده، ممکن است باعث از بین رفتن انگیزۀ مشارکت و یادگیری شاگردان شود. در پایان، ضمن تبیین کاستی‌های احتمالی این تقسیم‌بندی، پیشنهادهایی را برای انجام پژوهش‌های بیشتر ذکر کردیم.

کلیدواژه‌ها

Barrow, G. (2007). Wonderful world, wonderful people: Reframing transactional analysis as positive psychology. Transactional Analysis Journal, 37 (3), 206–209.
 
Berne, E. (1988). Games people play. New York, NY: Grove.
 
Classen, C. (1993). Worlds of sense: Exploring the senses in history and across culture. London and New York: Routledge.
 
Dörnyei, Z., & Ryan, S. (2015). The psychology of the language learner revisited. London, England: Routledge.
 
Foster, K.C. (2008). The transformative potential of teacher care as described by students in higher education access initiative. Education and Urban Society, 41(1), 104-126.
 
Francis, D., & Woodcock, M. (1996). The new unblocked manager: A practical guide to self-development. Farnham: Gower.
 
Freedman, M. (1993). The kindness of strangers: Adult mentors, urban youth and the new volunteerism. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 
Hosseini, S. (2016). EFL teachers’ perceptions of stroke and their application in class: A qualitative study. (Unpublished Master`s thesis). Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
 
Irajzad, F., Pishghadam, R., & Shahriari, H. (2017). Stroke Analysis of Persian, Arabic, and English Teachers: A Case of Female Teachers in the Context of Iranian Schools. International Journal of Instruction, 10 (1), 219-236
 
Pishghadam, R., & Khajavy, G. H. (2014). Development and validation of the Student Stroke Scale and examining its relation with academic motivation. Studies in Educational Evaluation, 43, 109-114.
 
Pishghadam, R., Jajarmi, H., & Shayesteh, S. (2016). Conceptualizing sensory relativism in light of emotioncy: A movement beyond linguistic relativism. International Journal of Society, Culture & Language, 4(2), 11-21.
 
Pishghadam, R., Naji Meidani, E., & Khajavy, G. H. (2015). Language teachers' conceptions of intelligence and their roles in teacher care and teacher feedback. Australian Journal of Teacher Education (Online), 40(1), 60 - 82.
 
Rajabnejad, F., Pishghadam, R., & Saboori, F. (in press). On the influence of stroke on willingness to attend classes and foreign language achievement. Applied Research on English Language.
Schutz, P. A., & Pekrun, R. (2007). Emotion in education. San Diego, California: Academic.
 
Shirai, S. (2006). How transactional analysis can be used in terminal care. International Congress Series, 1287, 179–184.
 
Stewart, I., & Joines, V. (1987). TA today: A new introduction to transactional analysis. Nottingham: Lifespace.
 
Yazdanpour, H. (2015). Constructing and validating a Teacher Stroke Scale and examining its relationship with burnout (Master’s thesis), Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.