نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

گروه زبان انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

این پژوهش اکتشافی به توصیف پدیده نوظهور زیرنویس غیرحرفه‌ای در بستر ترجمه دیداری‌شنیداری در ایران می‌پردازد. این تحقیق با استفاده از داده‌های کیفی جمع‌آوری‌شده از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با نمونه‌ای منتخب از زیرنویس‌گذارن غیرحرفه‌ای ایرانی و محصولات ایشان، فرآیند تولید و نحوه عرضه زیرنویس غیرحرفه‌ای فارسی، دست‌اندرکاران و جزئیات فنی، و امکانات و تجهیزات مورد نیاز را معرفی می‌نماید. تحصیلات شرکت‌کنندگان (3 نفر مرد و 4 نفر زن) غالبا در رشته‌های علوم پایه و مهندسی با میانگین سنی حدود 23 و سابقه فعالیت بین 7 تا 10 سال بود. مراحل اصلی معرفی شده فرآیند تولید زیرنویس غیرحرفه‌ای فارسی شامل 1) تهیۀ نسخۀ اصلی انیمه، 2) ترجمه، 3) ویرایش ترجمه، 4) زمان‌بندی، 5) فرمت‌بندی و تنظیم ترانۀ تیتراژ، 6) ویرایش نهایی، 7) انکد فایل ویدئو و اسکریپت ترجمه شده، 8) کنترل کیفیت، و 9) انتشار نسخۀ نهایی می‌باشد. همچنین، در بررسی کیفیت نمونه‌ای تصادفی از محصولات زیرنویس غیرحرفه‌ای اشتباهات زبانی و ترجمه‌ای واضحی مشاهده گردید که با توجه به عدم آموزش رسمی زیرنویس‌گذارن غیرحرفه‌ای ایرانی، همانند دیگر همتایان خود در دیگر نقاط جهان دور از انتظار نبود.
این پژوهش اکتشافی به توصیف پدیده نوظهور زیرنویس غیرحرفه‌ای در بستر ترجمه دیداری‌شنیداری در ایران می‌پردازد. این تحقیق با استفاده از داده‌های کیفی جمع‌آوری‌شده از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با نمونه‌ای منتخب از زیرنویس‌گذارن غیرحرفه‌ای ایرانی و محصولات ایشان، فرآیند تولید و نحوه عرضه زیرنویس غیرحرفه‌ای فارسی، دست‌اندرکاران و جزئیات فنی، و امکانات و تجهیزات مورد نیاز را معرفی می‌نماید. تحصیلات شرکت‌کنندگان (3 نفر مرد و 4 نفر زن) غالبا در رشته‌های علوم پایه و مهندسی با میانگین سنی حدود 23 و سابقه فعالیت بین 7 تا 10 سال بود. مراحل اصلی معرفی شده فرآیند تولید زیرنویس غیرحرفه‌ای فارسی شامل 1) تهیۀ نسخۀ اصلی انیمه، 2) ترجمه، 3) ویرایش ترجمه، 4) زمان‌بندی، 5) فرمت‌بندی و تنظیم ترانۀ تیتراژ، 6) ویرایش نهایی، 7) انکد فایل ویدئو و اسکریپت ترجمه شده، 8) کنترل کیفیت، و 9) انتشار نسخۀ نهایی می‌باشد. همچنین، در بررسی کیفیت نمونه‌ای تصادفی از محصولات زیرنویس غیرحرفه‌ای اشتباهات زبانی و ترجمه‌ای واضحی مشاهده گردید که با توجه به عدم آموزش رسمی زیرنویس‌گذارن غیرحرفه‌ای ایرانی، همانند دیگر همتایان خود در دیگر نقاط جهان دور از انتظار نبود.
این پژوهش اکتشافی به توصیف پدیده نوظهور زیرنویس غیرحرفه‌ای در بستر ترجمه دیداری‌شنیداری در ایران می‌پردازد. این تحقیق با استفاده از داده‌های کیفی جمع‌آوری‌شده از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با نمونه‌ای منتخب از زیرنویس‌گذارن غیرحرفه‌ای ایرانی و محصولات ایشان، فرآیند تولید و نحوه عرضه زیرنویس غیرحرفه‌ای فارسی، دست‌اندرکاران و جزئیات فنی، و امکانات و تجهیزات مورد نیاز را معرفی می‌نماید. تحصیلات شرکت‌کنندگان (3 نفر مرد و 4 نفر زن) غالبا در رشته‌های علوم پایه و مهندسی با میانگین سنی حدود 23 و سابقه فعالیت بین 7 تا 10 سال بود. مراحل اصلی معرفی شده فرآیند تولید زیرنویس غیرحرفه‌ای فارسی شامل 1) تهیۀ نسخۀ اصلی انیمه، 2) ترجمه، 3) ویرایش ترجمه، 4) زمان‌بندی، 5) فرمت‌بندی و تنظیم ترانۀ تیتراژ، 6) ویرایش نهایی، 7) انکد فایل ویدئو و اسکریپت ترجمه شده، 8) کنترل کیفیت، و 9) انتشار نسخۀ نهایی می‌باشد. همچنین، در بررسی کیفیت نمونه‌ای تصادفی از محصولات زیرنویس غیرحرفه‌ای اشتباهات زبانی و ترجمه‌ای واضحی مشاهده گردید که با توجه به عدم آموزش رسمی زیرنویس‌گذارن غیرحرفه‌ای ایرانی، همانند دیگر همتایان خود در دیگر نقاط جهان دور از انتظار نبود.
این پژوهش اکتشافی به توصیف پدیده نوظهور زیرنویس غیرحرفه‌ای در بستر ترجمه دیداری‌شنیداری در ایران می‌پردازد. این تحقیق با استفاده از داده‌های کیفی جمع‌آوری‌شده از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با نمونه‌ای منتخب از زیرنویس‌گذارن غیرحرفه‌ای ایرانی و محصولات ایشان، فرآیند تولید و نحوه عرضه زیرنویس غیرحرفه‌ای فارسی، دست‌اندرکاران و جزئیات فنی، و امکانات و تجهیزات مورد نیاز را معرفی می‌نماید. تحصیلات شرکت‌کنندگان (3 نفر مرد و 4 نفر زن) غالبا در رشته‌های علوم پایه و مهندسی با میانگین سنی حدود 23 و سابقه فعالیت بین 7 تا 10 سال بود. مراحل اصلی معرفی شده فرآیند تولید زیرنویس غیرحرفه‌ای فارسی شامل 1) تهیۀ نسخۀ اصلی انیمه، 2) ترجمه، 3) ویرایش ترجمه، 4) زمان‌بندی، 5) فرمت‌بندی و تنظیم ترانۀ تیتراژ، 6) ویرایش نهایی، 7) انکد فایل ویدئو و اسکریپت ترجمه شده، 8) کنترل کیفیت، و 9) انتشار نسخۀ نهایی می‌باشد. همچنین، در بررسی کیفیت نمونه‌ای تصادفی از محصولات زیرنویس غیرحرفه‌ای اشتباهات زبانی و ترجمه‌ای واضحی مشاهده گردید که با توجه به عدم آموزش رسمی زیرنویس‌گذارن غیرحرفه‌ای ایرانی، همانند دیگر همتایان خود در دیگر نقاط جهان دور از انتظار نبود.
این پژوهش اکتشافی به توصیف پدیده نوظهور زیرنویس غیرحرفه‌ای در بستر ترجمه دیداری‌شنیداری در ایران می‌پردازد. این تحقیق با استفاده از داده‌های کیفی جمع‌آوری‌شده از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با نمونه‌ای منتخب از زیرنویس‌گذارن غیرحرفه‌ای ایرانی و محصولات ایشان، فرآیند تولید و نحوه عرضه زیرنویس غیرحرفه‌ای فارسی، دست‌اندرکاران و جزئیات فنی، و امکانات و تجهیزات مورد نیاز را معرفی می‌نماید. تحصیلات شرکت‌کنندگان (3 نفر مرد و 4 نفر زن) غالبا در رشته‌های علوم پایه و مهندسی با میانگین سنی حدود 23 و سابقه فعالیت بین 7 تا 10 سال بود. مراحل اصلی معرفی شده فرآیند تولید زیرنویس غیرحرفه‌ای فارسی شامل 1) تهیۀ نسخۀ اصلی انیمه، 2) ترجمه، 3) ویرایش ترجمه، 4) زمان‌بندی، 5) فرمت‌بندی و تنظیم ترانۀ تیتراژ، 6) ویرایش نهایی، 7) انکد فایل ویدئو و اسکریپت ترجمه شده، 8) کنترل کیفیت، و 9) انتشار نسخۀ نهایی می‌باشد. همچنین، در بررسی کیفیت نمونه‌ای تصادفی از محصولات زیرنویس غیرحرفه‌ای اشتباهات زبانی و ترجمه‌ای واضحی مشاهده گردید که با توجه به عدم آموزش رسمی زیرنویس‌گذارن غیرحرفه‌ای ایرانی، همانند دیگر همتایان خود در دیگر نقاط جهان دور از انتظار نبود.

کلیدواژه‌ها

Meri, S., & Ghazizadeh, K. (2015). A Norm-Based Analysis of Swearing Rendition in Professional Dubbing and Non-Professional Subtitling from English into Persian. Iranian Journal of Research in English Language Teaching, 1(4), 78-96.
Antonini, R., & Bucaria, C. (2016). NPIT in the media: An overview of the field and main issues. In R. Antonini & C. Bucaria (Eds.), Non-professional interpreting and translation in the media (pp. 7-20). Wien, Austria: Peterlang.
Baker, M. (2016). The prefigurative politics of translation in place-based movements of protest. The Translator, 22(1), 1-21. doi:10.1080/13556509.2016.1148438
Banks, J., & Deuze, M. (2009). Co-creative labour. International Journal of Cultural Studies, 12(5), 419-431. doi:10.1177/1367877909337862
Bogucki, Ł. (2009). Amateur subtitling on the internet. In J. Diaz-Cintas & G. Anderman (Eds.), Audiovisual translation: Language transfer on screen (pp. 49-57). Basingstoke, England: Palgrave Macmillan.
Bogucki, Ł. (2016). Areas and methods of audiovisual translation research (2nd ed.). Frankfurt, Germany: Peter Lang.
Bold, B. (2011). The power of fan communities: An overview of fansubbing in Brazil. Tradução em Revista, 11(2), 1-19.
Caffrey, C. (2008). Viewer perception of visual nonverbal cues in subtitled TV Anime. European Journal of English Studies, 12(2), 163-178. doi:10.1080/13825570802151439
Chaume, F. (2004). Synchronization in dubbing: A translational approach. In P. Orero (Ed.), Topics in audiovisual translation (pp. 35-52). Amsterdam, The Netherlands: John Benjamins.
Diaz-Cintas, J. (2010). Subtitling. In Y. Gambier & L. v. Doorslaer (Eds.), Handbook of translation studies (Vol. 1, pp. 344-349). Amsterdam, The Netherlands: John Benjamins.
Diaz-Cintas, J., & Muñoz Sanchez, P. (2006). Fansubs: Audiovisual translation in an amateur environment. Jostrans: The Journal of Specialised Translation, 6, 37-52.
Diaz-Cintas, J., & Remael, A. (2007). Audiovisual translation: Subtitling. Abingdon, England: Routledge.
Dörnyei, Z. (2007). Research methods in applied linguistics. London, England: Oxford University Press.
Gambier, Y. (2013). The position of audiovisual translation studies. In C. Millan & F. Bartrina (Eds.), The routledge handbook of translation studies (pp. 45-59). Abingdon, England: Routledge.
Gambier, Y. (2014). Changing landscape in translation. International Journal of Society, Culture & Language, 2(2), 1-12.
Gentzler, E. (2014). Translation studies: Pre-discipline, discipline, interdiscipline, and post-discipline. International Journal of Society, Culture & Language, 2(2), 13-24.
Khoshsaligheh, M., Mehdizadkhani, M., & Ameri, S. (2016, June). Through the Iranian fansubbing glass: Insights into taboo language rendition into Persian. Paper presented at the Audiovisual Translation: Dubbing and Subtitling in the Central European Context, Nitra, Slovakia.
Kuhn, A., & Westwell, G. (2012). Oxford dictionary of film studies. Oxford, England. Oxford University Press.
Leonard, S. (2005). Progress against the law: Anime and fandom, with the key to the globalization of culture. International Journal of Cultural Studies, 8(3), 281-305. doi:10.1177/1367877905055679
Massidda, S. (2015). Audiovisual translation in the digital age: The Italian fansubbing phenomenon. Basingstoke, England: Palgrave Macmillan.
Nergaard, S., & Arduini, S. (2011). Translation: A new paradigm. Translation: An Interdisciplinary Journal, 1(Inaugural Issue), 8-17.
Nord, C., Khoshsaligheh, M., & Ameri, S. (2015). Socio-cultural and technical issues in non-expert dubbing: A Case Study. International Journal of Society, Culture & Language, 3(1), 1-16.
Nornes, A. M. (1999). For an abusive subtitling. Film Quarterly, 52(3), 17-34. doi:10.2307/1213822
Nornes, A. M. (2007). Cinema babel: translating global cinema. Minneapolis, MP: University of Minnesota Press.
O’Hagan, M. (2009). Evolution of user-generated translation: Fansubs, translation hacking and crowdsourcing. The Journal of Internationalisation and Localisation, 1(1), 94-121.
O'Hagan, M. (2008). Fan Translation Networks: An Accidental Translator Training Environment? In J. Kearns (Ed.), Translator and Interpreter Training: Methods and Debates (pp. 158-183). London: Continuum.
Orrego-Carmona, D. (2015). The reception of (non) professional subtitling. (Unpublished doctoral dissertation), Universitat Rovira i Virgili Tarragona, Spain.
Parini, I. (2012). Censorship of Anime in Italian Distribution. Meta, 57(2), 325-337.
Perez-Gonzalez, L. (2007a). Fansubbing anime: Insights into the butterfly effect of globalisation on audiovisual translation. Perspectives: Studies in Translatology, 14(4), 260-277. doi:10.1080/09076760708669043
Perez-Gonzalez, L. (2007b). Intervention in new amateur subtitling cultures: A multimodal account. Linguistica Antverpiensia, 6, 67-80.
Perez-Gonzalez, L. (2012a). Amateur subtitling and the pragmatics of spectatorial subjectivity. Language and Intercultural Communication, 12(4), 335-352. doi:10.1080/14708477.2012.722100
Perez-Gonzalez, L. (2012b). Amateur subtitling as immaterial labour in digital media culture: An emerging paradigm of civic engagement. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, 19(2), 157-175.
Perez-Gonzalez, L. (2012c). Co-creational subtitling in the digital media: Transformative and authorial practices. International Journal of Cultural Studies, 16(1), 3-21.
CAPTCHA Image