نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

گروه زبان انگلیسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

در عصر حاضر، نیاز مبرم به پاسخگویی معتبر و تضمین کیفیت، توجه متخصصان را به آن دسته از شیوه‌های سنجش و اندازه‌گیری جلب نموده که ارتقای کیفیت یادگیری و ریشه‌کن‌شدن آرایه‌ای از آثار و عواقب نامطلوب واردشده بر برنامۀ درسی و آموزش/یادگیری را به ارمغان آورده است. در ایران انتقادهایی که اخیراً به پاسخگویی آزمون‌محور وارد شده موج اصلاحاتی را در نظام دیرینۀ سنجش و پذیرش دانشجو به‌همراه داشته است؛ موجی که در سال 1386 با تصویب «قانون پذیرش دانشجو» به اوج خود رسید. اما پیشینۀ پژوهشی مرتبط حاکی از آن است که موفقیت اغلب به آن اندازه که امید آن می‌رود، حاصل نمی‌شود. دلایل چنین ناکامی‌هایی معمولاً پس از اجرا یا در مراحل پایانی آزمونی تحول‌یافته بررسی شده و «ارزشیابی مقدم بر تجربه یا ارزشیابی فاز سیاست‌گذاری» همچنان مغفول مانده است. پژوهش کنونی براساس مصاحبه‌های دقیق با جمعی از سیاست‌گذاران و حامیان تغییر کنکور سراسری به این مهم پرداخته است. براساس نتایج تحلیل محتوایی مصاحبه‌ها، سیاست‌ها و چشم‌اندازهای این تغییر بر سه محور اصلی استوار است: 1. آزمون جدید به‌عنوان اهرم مولد آثار و پیامدهای مطلوب در کل نظام آموزشی؛ 2. تغییر پارادایم روان‌سنجی به فرهنگ سنجش آموزشی؛ 3. چالش‌های نظام جدید پذیرش. برخلاف تغییر دیدگاه‌ها، سیاست‌گذاران در عمل همان سیاست‌های گزینشی سابق را برای جایگزین کنکور دنبال کرده که با وجود چالش‌ها و تهدیدهای موجود، محتمل است آن را به ابزاری نامناسب جهت پیشبرد اهداف ایده ‏آل تبدیل نماید.

کلیدواژه‌ها

1. Gholipoor, R.,& Aghabozorgi, M. (2005). A report on the Article for Student Selection Program of Iranian’s Universities. Research Center of the Parliament Archive.
2. Hajforoush, A. (2002, May). Negative consequences of entranceexams on instructionalobjectives and a proposal for removing them.Proceedings of Esfahan University Conference on Evaluating the Issues of the Entrance Exams,Esfahan University, 77-125.
3. The Council of Iran’s Expediency (2005). Iran’s 20-year vision. Retrieved from http://www.majma.ir/Contents.aspx?p=67ee04aa-7171-4f72-bdf7-e6f68c3547e5.
4. Supreme Council of Cultural Revolution of Islamic Republic of Iran (2009).Iran’s comprehensivescience roadmap. Retrieved from http://www.iranculture.org/fa/Default.aspx?current=viewDoc¤tID=736
5. Kia, A.,&Bozorgi, K. (2006). Comments on the proposal for student admission to higher education universities. Research Center of the Parliament Report 8247.
6. Kiamanesh, A. R. (2000). Educational evaluation. Tehran: Payam-e Noor Publication.
7. Ministry of Education of Islamic Republic of Iran (2009). Roadmap of the official and general education. Retrieved from http://www.sce.ir/.
8. Shojaee, M.,&Gholipoor, R. (2005). Recommend draft of applying university student system survey and designing acceptance model of university student. Research Center of the Parliament Report 7624.
9. The Parliament of Islamic Republic of Iran (2007).The Act of student admission to universities. Parliament Achieve132730.
10. Ministry of Education of Islamic Republic of Iran (2008).The document of innovations in the ministry of education of Iran. Ministry Archive.
11. The Document of National Curriculum (2010).Ministry of Education of the Islamic Republic of Iran. Ministry Archive.
 
References (in English)
1. Broadfoot, P. (1996). Education, assessment, and society. Philadelphia: Open University Press.
2. Fredriksen, J., & Collins, A.(1989). A system approach to educational testing. Educational Researcher,18, 27–32.
3. Glenwright, P. (2002). Language proficiency assessment for teachers: The effects of benchmarking on writing assessment in Hong Kong schools. Assessing Writing, 8 (2), 84-109.
4. Hargreaves, A., Earl, L.,& Schmidt, M. (2002). Perspectives on alternative assessment reform, American Educational Research Journal, 39 (1), 69-95.
5. Kennedy, C. (1988). Evaluation of the management of change in ELT projects. Applied Linguistics,9 (4), 329-342.
6. Kiany, GH. R.,&Shayestefar, P. (2011). High school students' perceptions of EFL teacher control orientations and their English academic achievement. British Journal of Educational Psychology, 81 (3), 491-508.
7. Markee, N. (1990, March). The diffusion of communicative innovations and classroom culture: An ethnographic Study.Paper presented at the 24th Annual TESOL Convention, San Francisco, Ca.
8. McNamara, T.,&Roever, C. (2006). Language testing: The social dimension. Oxford: Blackwell Publishing.
9. Patton, M. Q. (1997). Utilization of focused evaluation: the new century text (3rded.). Thousand Oaks, CA: Sage.
10. Nagy, P. (2000). The tree roles of assessment: Gate keeping, accountability, and instructional diagnosis. Canadian Journal of Education, 25 (4), 262-279.
11. Popham, W. J. (1987). The merits of measurement-driven instruction. Phi Delta Kappa, 68, 679-682.
12. Rogers, E. M. (1983). The diffusion of innovations (3rd ed.). London: Macmillian.
13. Segers, M., &Dochy, F. (2001). New assessment forms in problem-based learning: The value added of students' perspective. Studies in Higher Education, 26(3), 327-343.
14. Shohamy, E. (1998). Critical language testing and beyond. Studies in Educational Evaluation, 24, 331-345.
15. Stake, R. E. (1975). Evaluating the arts in education: A responsive approach. Columbus, OH: Merrill.
16. Stiggins, J. R. (1990). Toward a relevant classroom assessment research agenda. Alberta Journal of Educational Research, 36(1), 92–97.
17. Stoller, F. (1994). The diffusion of innovations in intensive ESL programs. Applied Linguistics,15 (30), 300-327.
18. Strauss, J.,& Corbin, A. (1990). Basics of Qualitative Research: Grounded theory procedures and techniques. Newbury Park, CA: Sage.
19. Wall, D. (1997). Impact and washback in language testing. In C. Clapham& D. Corson(Eds.), Testing and assessment: the Kluwer encyclopedia of language in education, (pp. 291-302, Vol. 7). Netherlands: Kluwer Academic.
20. Wall, D.,& Alderson, J. C. (1993). Examining washback: The Sri Lankan impact study, Language Testing, 10, 41-69.
21. Wall, D.,&Horak, T. (2008). The impact of changes in the TOFEL examination on teaching and learning in central and eastern Europe: Phase 2, coping with change. Princeton, New Jersey: Educational Testing Service.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wall, D. (1997). Impact and washback in language testing. In Clapham, C. and Corson, D. editors, Testing and assessment: the Kluwer encyclopedia of language in education, Vol. 7. Netherlands: Kluwer Academic, 291-302.
Wall, D. & Alderson, J. C. (1993). Examining washback: the Sri Lankan impact study, Language Testing, 10: 41-69.
Wall, D. & Horak, T. (2008). The impact of changes in the TOFEL examination on teaching and learning in central and eastern Europe: phase 2, coping with change. ETS, TOEFL.