نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

فردریش اشلایر ماخر، نخستین پژوهشگری بود که نظریه ی عام تفسیر را مطرح نمود. از نظر او هرمنوتیک براساس دوشاخص موازنه و تنزیل استوار است، موازنه به قیاس مفاهیم وکلمات می پردازد وتنزیل به معنای تجسم جسمانی هرچیز در عالم مکان می باشد. در حقیقت، تنزیل تجسم عینی آن چیزی است که در عالم معنا تجلی دارد. در هردو مفهوم نوعی نونگری به مفاهیم وتعینات گذشته مشهود است. به عبارت دیگر، این شیوه های جدید نگریستن به عالم طبیعت و اشیاء راه را برای مشاهدات و دریافت های تازه ای هموار می سازد که اگرچه به سرعت تحقق نمی یابند، لیک خوانندگان را بر آن می دارد تا با تأمل بیشتر در مفاهیم جدید به درک بهتر آنها نائل آیند. از این حیث، درنگ و تعلل در درک مفاهیم جدید از ویژگی های اصلی نظریۀ تفاوط ژاک دریدا به حساب می آید. لذا این مقاله می کوشد تا نشان دهد هرمونتیک ، کنش کلامی و تفاوط به چه شیوه هایی با یکدیگر ارتباط دارند وچگونه در اشعار کیتس نمایان شده اند؟

کلیدواژه‌ها

منابع
- احمدی، بابک (1386). چهار گزارش از تذکرة الاولیاء عطار، چاپ سوم، تهران: نشر مرکز.
 
بدوی، طبانه (1967). علم البیان، مکتبة الانجوا المصریه، چاپ دوم.
 
محمدی آسیابادی، علی (1387). هرمنوتیک و نمادپردازی در غزلیات شمس، تهران: سخن
 
Bell, J. (1968) The Elementary Structures of kinship, trans. John Von Sturmer, and Rodney Needham, Boston: Beacon Press.
Blackburn, S. (2005) The Oxford Dictionary of Philosophy, London: Oxford university Press.
Brown, G and G. Yule (1989). Discourse Analysis (reprinted). Cambridge: Cambridge university press
 
Crawford, L. Victor Shklovskij: Difference in Defamiliarization, Comparative Literature 36 (1984): 209-19. JSTOR. 24. Februry 2008.
 
Cirlot, J.E. (1955). A Dictionary of symbols, trans. Jack Sage, New York: Philosophical Library.
 
Derrida, J. (1978). Writing and Difference, trans. London: Allan Bass.
_______ (1982) Margins of philosophy, trans. Chicago: Allan Bass.
_______ (1982) Psyche: Inventions De L’autre. Paris:La Pour.
-
Fairclough, N. (1989). Language and Power. London: Longman.
 
Fairclough, N. (2001). The Discourse of New Labour: Critical Discourse Analysis in M. Wetherell and et al (eds.) Discourse as Data: A Guide for Analysis: London: Sage
 
Heidegger, M. (1991). The Fundamental Concepts of Metaphysics. Trans. Nicholas Walker. Indiana: Indiana university Press.
Jung, C.G. (1998) The Struture and Dynamics of the Psyche. London: Harcourt Press.
Keats, J. ) 1958John Keats: From The Letters of John Keats.ed.by Hyder Edward Rollins, London: Harward University Press.
Keynes, G. (1946) Vision of the last Judgement in Poetry and Prose. London: Peter Lang Publishing.
Mayhead, R. (1967) John Keats. London: Cambridge University Press.
Strauss, Claude (1963) Structural Anthropology. trans. Claire Jacobson and Brooke Grundfest Schoepf. New York: Basic Books.
Shklovskij, V. (1917) Art as Technique, Vicipedia.
Schleiermacher, F. (1977). Hermeneutik (Ed) H. Kimmerle Heidlberg: Car Winter. Hermeneutics: The Hand Witten Manuscriots. (Ed.) H. Kimmerle. James D. & J. Forstman. Missoula: Scholars P.
Yule, George. (2000). Pragatics (fifth eds). London: Oxford University press.
Ward, A. (1963) John Keats’s: The Making of a Poet. London: Secker and Wardburg, London:Oxford University press.
Wheelwright, J. (1962) Metaphor and Reality. India, Bloomingo: India University press.
CAPTCHA Image