مطالعات ترجمه
مسابقۀ اعداد: مقایسۀ‌ عملکرد مترجم مایکروسافت و مترجمین حرفه‌ای ترجمۀ شفاهی هم‌زمان

پردیس قاسمی؛ سیما فردوسی؛ نجمه بهرامی نظرآبادی

دوره 56، شماره 4 ، بهمن 1402، ، صفحه 33-70

https://doi.org/10.22067/lts.2024.85304.1229

چکیده
  تمایل به اجتناب از اشباع شناختی در ترجمۀ شفاهی علاقه به استفاده از ابزارهای ترجمه به کمک رایانه را افزایش ‌داده است. مطالعۀ حاضر کیفیت ترجمۀ اعداد توسّط مترجم مایکروسافت و مترجمان شفاهی حرفه‌ای هم‌زمان را بررسی ‌می‌کند. برای این هدف، مجموعه‌ای از سخنرانی‌های سیاسی ارائه‌شده در سازمان ملل جمع‌آوری ‌شد. آزمون «کای‑مربع پیرسون» ...  بیشتر