زندگی برهنه، مسخِ واقعیت و خشونت در پسران نیکل

زهرا طاهری

دوره 55، شماره 4 ، بهمن 1401، ، صفحه 65-92

https://doi.org/10.22067/jlts.2021.72891.1077

چکیده
  مقالۀ حاضر به ­بررسی مفاهیم «مسخِ واقعیت» و «خشونت» و تأثیر آن بر «دیگری نژادی» می‌­پردازد. نویسنده با استفاده از رویکرد مطالعات­ فرهنگی و بهره‌­گیری از نظریّات منتقدانی نظیر باتلر و ژیژک و تمرکز بر موضوعاتی نظیر «خشونت آشکار/سوبژکتیو»، «خشونت پنهان/ ابژکتیو» و «سوگ» در­ پی پاسخ به این پرسش ...  بیشتر