مفعول غیرمستقیم در زبان فارسی و روش‌های بیان آن در زبان روسی

کریستینا بویاکویچ؛ رضا مراد صحرائی

دوره 56، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 111-140

https://doi.org/10.22067/jlts.2021.69201.1026

چکیده
   چکیده مفعول غیرمستقیم یکی از متمم‌های فعل است. در زبان فارسی مفعول غیرمستقیم، الزاماً، یک گروه حرف اضافه‌ای است و رابطۀ میان فعل و متمم آن یعنی حاکمیت تنها به‌وسیلۀ حرف اضافه برقرار می‌شود. در زبان روسی مفعول غیرمستقیم، الزاماً، گروه حرف اضافه‌ای نیست و حاکمیت بر آن به دو روش برقرار می‌شود: 1  حاکمیت توسّط حرف اضافه و حالت ...  بیشتر