متون ترجمه‌شده در ایران پیشامشروطه و ارزیابی موضوعی آنها

محمدامیر احمدزاده

دوره 55، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 31-69

https://doi.org/10.22067/jlts.2021.67978.1004

چکیده
  هدف نوشتار پیش رو، بررسی این مسئله است که ترجمۀ متون اروپایی در ایران، چگونه در افق تاریخی ایران پدیدار گشت و تأثیرات شکلی و مضمونی آن بر ترجمۀ متون دورۀ پیشامشروطه چه بود. به منظور پیشبرد کار از روش تحلیل تاریخی و تفسیر متون ترجمه شده استفاده می‌شود. دستاورد پژوهش نشان می‌دهد که در رابطۀ ترجمۀ متون اروپایی با تحوّلات تاریخی ایران ...  بیشتر

بررسی ترجمة صوت واژه ها در اثر شازده کوچولو

رویا لطافتی؛ نفیسه علی پور

دوره 47، شماره 1 ، فروردین 1393، ، صفحه 85-103

https://doi.org/10.22067/lts.v47i1.29326

چکیده
  ره آورد اصلی زبان و ترجمه به عنوان یکی از مهم ترین عناصر جامعه در حیات بخشیدن به زندگی جوامع انسانی، شناختن فرهنگ های دیگر و شناساندن فرهنگ و زبان هر کشور است. تبادل و غنای فرهنگی ثمرة مستقیم ترجمه می باشد. صوت واژه ها دسته ای از کلمات تغییرناپذیر در زبان فرانسه هستند که امکان بیان احساسات (شادی، خشم، تعجب، ناراحتی، تحسین، درد و...) را ...  بیشتر

ترجمة کودکانه ها به فارسی: چالش لحن

عباس امام

دوره 47، شماره 1 ، فروردین 1393، ، صفحه 105-122

https://doi.org/10.22067/lts.v47i1.42893

چکیده
  ترجمة آثار ویژة کودکان کاری سهل و ممتنع است؛ کاری بسیار دشوار است که ترجمة آن در آغاز آسان جلوه می کند. تصور غالب افرادی که برآن می شوند تا برای کودکان آثاری را ترجمه کنند، این است که می پندارند موضوعات کودکانه ساده هستند و متن های مرتبط، به لحاظ واژگان، ساختارهای دستوری و سایر ویژگی های زبانی نیاز به دقت نظر زیاد و خلاقیت در ترجمه ندارند؛ ...  بیشتر