رابطۀ بین اعتقادات فرهنگی و مذهبی و برداشت از جدیت و شدت سرقت علمی بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشتۀ زبان انگلیسی در ایران

ناصر نوری؛ عباسعلی زارعی موینی؛ رجب اسفندیاری

دوره 53، شماره 4 ، بهمن 1399، ، صفحه 197-224

https://doi.org/10.22067/lts.v53i4.87570

چکیده
  این پژوهش میزان آشنایی و برداشت دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌های زبان انگلیسی در ایران را از مصادیق سرقت علمی و رابطۀ آن با اعتقادات فرهنگی و مذهبی را بررسی کرده است. با وجود مطالعاتی چند در سایر کشورها، فقدان پژوهش‌های مربوط به ارتباط فرهنگ و مذهب با سرقت علمی در ایران، انجام پژوهش حاضر را توجیه‌پذیر می‌کند. شرکت‌کنندگان 173 دانشجوی ...  بیشتر