برآمدن سنّت ادبی پیشا-مشروطه از رهگذر نظامگان ترجمه

ابوالفضل حری

دوره 56، شماره 2 ، تیر 1402، ، صفحه 178-214

https://doi.org/10.22067/lts.2023.79724.1169

چکیده
  بحث اصلی این است که چگونه نظام ترجمه در برآمدن و تکوّن نظامگان ادبی پیشا مشروطه نقش ایفا می‌کند. ترجمه به‌مثابۀ ابزاری برای ایجاد تغییر و تحوّل نه‌فقط در ارکان سیاسی و اجتماعی جامعه، بلکه در تکوین و تکوّن نظامگان فرهنگی ادبی جامعه از رهگذر نظام مطبوعات و به‌ویژه، کمک به ایجاد ژانرهای ادبی تازه تولّد یافته عمل می‌کند. در عصر پیشا ...  بیشتر