اشعار تی.‌ اس. الیوت در زبان فارسی: بررسی موردی ترجمه کهن‌الگوها در شعر سرزمینِ بی‌حاصل

سید بختیار سجادی؛ سید شجاع نی‌نوا

دوره 53، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 101-128

https://doi.org/10.22067/lts.v53i1.73524

چکیده
  مقالة حاضر بر آن است که ترجمه‌های فارسیِ بخش چهارم شعرِ سرزمینِ بی‌حاصل اثر تی.‌ اس. الیوت را با به‌کارگیری مبانی نظریة جهانی‌های ترجمه و با توجه ویژه به مفهوم «ناخودآگاه جمعی» بررسی و مقایسه کند. منابع فراوانی در باب تعاریف، انواع و کارکردهای مفهوم کهن‌الگو در دسترس است، اما بررسی بازنمایی کهن‌الگوها در آثار ادبی از منظر ...  بیشتر