بررسی رابطه هوش‌های چندگانه و هیجانی با کیفیت ترجمه دانشجویان دانشگاه‌های تبریز

بهلول سلمانی؛ مریم نصیری

دوره 54، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 23-55

https://doi.org/10.22067/lts.v54i1.82226

چکیده
   مبحث کیفیت ترجمه همواره در مباحث مربوط به ترجمه چه به‌عنوان یک محصول و چه به‌عنوان یک فرایند از درجۀ اهمّیّت بالایی برخوردار است و عوامل زیادی بر آن تأثیرگذار هستند که ویژگی­‌های روان‌شناختی از مهم‌ترین عوامل است. تحقیق حاضر به بررسی رابطۀ هوش‌­های چندگانه و هیجانی با کیفیت ترجمه پرداخته است. روش تحقیق از نوع رویکرد ترکیبی ...  بیشتر