نوع مقاله : مقالات علمی‌پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مترجمی زبان انگلیسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز، ایران.

2 گروه مترجمی زبان انگلیسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز، ایران

چکیده

 
مبحث کیفیت ترجمه همواره در مباحث مربوط به ترجمه چه به‌عنوان یک محصول و چه به‌عنوان یک فرایند از درجۀ اهمّیّت بالایی برخوردار است و عوامل زیادی بر آن تأثیرگذار هستند که ویژگی­‌های روان‌شناختی از مهم‌ترین عوامل است. تحقیق حاضر به بررسی رابطۀ هوش‌­های چندگانه و هیجانی با کیفیت ترجمه پرداخته است. روش تحقیق از نوع رویکرد ترکیبی بوده و با استفاده از روش کمّی و کیفی انجام شده است. جامعۀ آماری متشکل از دانشجویان دختر و پسر کارشناسی‌ارشد رشتۀ مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه­‌های تبریز در سال 1394 است (65=N). نمونۀ آماری شامل 49 نفر از دانشجویان ترم سوم رشتۀ مترجمی زبان انگلیسی است که با استفاده از فرمول «کوکران» و «روش نمونه­‌گیری طبقه­‌بندی نسبی» انتخاب شده­‌اند. مدل ارزیابی کیفیت  ترجمه (TQA) هاوس برای ارزیابی کیفیت ترجمه مورد استفاده قرار گرفته است و دو پرسشنامۀ «هوش چندگانه گاردنر» و «هوش هیجانی بار-آن» برای تحلیل، به ترتیب هوش چندگانه و هوش هیجانی مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در بین مؤلفه‌های هوش هیجانی، فقط شادی رابطۀ معنی‌­داری با کیفیت ترجمه داشت و در بین مؤلفه‌های هوش چندگانه، هوش زبانی، فضایی و هوش بدنی رابطۀ معنی­‌داری با کیفیت ترجمه داشتند. همچنین نتایج حاکی از آن است که جنسیت در رابطۀ بین هوش هیجانی و چندگانه با کیفیت ترجمه نقش واسطه­‌ای ایفا می­‌کند.

کلیدواژه‌ها