بررسی رفتار متقابل زوج‌ها در شعر سرزمین بی‌حاصل سروده تی. اس. الیوت بر اساس تئوری روانشناسی اریک برن

فرزانه رادمهر؛ زهره تائبی؛ وحیده سیدی

دوره 53، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 155-180

https://doi.org/10.22067/lts.v53i2.71496

چکیده
  تاکنون بسیاری از محققان به پیچیدگی ساختاری شعر سرزمین بی‌‌حاصل سروده تی. اس. الیوت اشاره کرده‌اند که این پیچیدگی‌ها در روابط پرسوناژها نیز نمود یافته است. در این مقاله، گفتار و رفتار پنج زوج از میان مجموع پرسوناژهای این شعر، براساس تئوری "تحلیل رفتار متقابل" اریک برن، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به همین منظور، آسیب شناسی روانی زوجها ...  بیشتر