بررسی روایت‌شناختی مقدمۀ مترجمان بر آثار داستانی ترجمه‌شده در ایران

مریم حسین زاده

دوره 50، شماره 4 ، بهمن 1396، ، صفحه 140-167

https://doi.org/10.22067/lts.v50i4.67972

چکیده
  مترجم به‌عنوان روایت شخصی مترجم، از مسائل مهم اما مغفول مانده در مطالعات ترجمه در ایران است. مطالعۀ حاضر به بررسی روایت مقدمه‌های مترجمان بر آثار داستانی ترجمه‌شده توسط آن‌ها از زبان‌های گوناگون به فارسی در طول شش دهه (1330-۱۳۹۰) در ایران می‌پردازد. به این منظور سه سؤال برای پاسخ به چیستی روایت‌های مترجمان در این مقدمه‌ها، چگونگی ...  بیشتر