1. بررسی روایت‌شناختی مقدمة مترجمان بر آثار داستانی ترجمه‌شده در ایران

مریم حسین زاده

دوره 50، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 140-167

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v50i4.67972

چکیده
  مقدمة مترجم به‌عنوان روایت شخصی مترجم، از مسائل مهم اما مغفول مانده در مطالعات ترجمه در ایران است. مطالعة حاضر به بررسی روایت مقدمه‌های مترجمان بر آثار داستانی ترجمه‌شده توسط آن‌ها از زبان‌های گوناگون به فارسی در طول شش دهه (1330-۱۳۹۰) در ایران می‌پردازد. به این منظور سه سؤال برای پاسخ به چیستی روایت‌های مترجمان در این مقدمه‌ها، ...  بیشتر