بازروایت از طریق ترجمه: مورد پژوهی کتاب اسلام در ایران

مزدک بلوری؛ کاوه بلوری

دوره 54، شماره 4 ، بهمن 1400، ، صفحه 157-179

https://doi.org/10.22067/lts.v54i4.63486

چکیده
  مطابق با نظریّۀ روایت بیکر، ابزارهای پیرامتنی مثل مقدّمه، پانویس‌­ها و یادداشت‌‏های مترجم، نقش مهمی در تغییر دادن روایت­‌های متن مبدأ ایفا می­‌کنند. بر این اساس، مقالۀ حاضر با استفاده از نظریّۀ «روایت» و مفهوم «قاب‌­بندی از طریق ابزارهای پیرامتنی»، بر ترجمۀ فارسی کتاب اسلام در ایران متمرکز می­‌شود و مطالب پیرامتنی موجود در ...  بیشتر