از نوازش تا نوازه: نگاهی به مفهوم نوازیدن در آموزش زبان دوم

رضا پیش قدم؛ المیرا فرخنده فال

دوره 49، شماره 4 ، بهمن 1395، ، صفحه 1-13

https://doi.org/10.22067/lts.v49i4.62725

چکیده
  با توجه به اهمیت عوامل هیجانی و عاطفی در تدریس به‌ویژه تدریس زبان دوم، در این پژوهش کوشیدیم مفهوم نوازیدن (نوازش و نوازه) را بررسی کنیم. نیاز عاطفی انسان به نوازش فیزیکی در کودکی، در بزرگسالی بیشتر شکل نوازۀ معنوی و عاطفی به‌خود می‌گیرد. نوازه به‌معنی دیده‌شدن و به‌ رسمیت‌ شناختن ارزش‌های افراد است. در این پژوهش، ابتدا مفهوم نوازه ...  بیشتر