بررسی استعاری زمان در روایت تقلیدهای انتقادی تام استوپارد با تأکید بر نظریّۀ ادبی پل ریکور

پریسا پوینده؛ زهره رامین

دوره 55، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 163-191

https://doi.org/10.22067/jlts.2021.67361.1001

چکیده
  ازآنجاکه ذهنیت انسان زمانمند است، عقایدی که به آن می‌اندیشد و رویدادهایی که به خاطر می‌آورد و روایت می‌کند نیز زمانمند هستند، بنابراین درک بُعد زمانی به شناخت عمیق‌تر ذهن انسان، روایت‌های او و درنهایت شناخت زندگی می‌انجامد. این مهم از طریق تفسیر نشانه‌های متنی که او می‌آفریند صورت می‌پذیرد. از این منظر، تام استوپارد، نمایشنامه‌نویس ...  بیشتر

هم‌نشینی‌‌های متامدرنیستی در رمانِ کیْ صفر اثر دان دلیلو

زهره رامین؛ نسرین نظام دوست

دوره 52، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 185-203

https://doi.org/10.22067/lts.v52i2.79451

چکیده
  به باور بعضی منتقدان، رمان‌های رمان‌نویس آمریکایی دان دلیلو در حوزة مدرنیسم و از نظر برخی دیگر در حوزة پسامدرنیسم نوشته شده‌اند. در مقالة حاضر، آخرین رمان دلیلو به نام کیْ صفر (2016) به‌منظور بررسی حیطة نگارشی آن واکاوی شده است. از آنجایی که متامدرنیسم بر پایة نوسان بین مدرنیسم و پسامدرنیسم بنا شده است، این پژوهش از دیدگاه منتقدانی ...  بیشتر