بررسی هرمنوتیک اشلایر ماخر در اشعار جان کیتس

ناصر ملکی؛ مریم نویدی

دوره 48، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22067/lts.v48i1.32313

چکیده
  فردریش اشلایر ماخر، نخستین پژوهشگری بود که نظریه ی عام تفسیر را مطرح نمود. از نظر او هرمنوتیک براساس دوشاخص موازنه و تنزیل استوار است، موازنه به قیاس مفاهیم وکلمات می پردازد وتنزیل به معنای تجسم جسمانی هرچیز در عالم مکان می باشد. در حقیقت، تنزیل تجسم عینی آن چیزی است که در عالم معنا تجلی دارد. در هردو مفهوم نوعی نونگری به مفاهیم وتعینات ...  بیشتر