1. دایاسپورای حقیقی و دایاسپورای مجازی متون دورگه در تألیف و ترجمه

فاطمه پرهام

دوره 44، شماره 1 ، بهار 1390

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v44i1.19031

چکیده
  کیفیت التقاطیِ متون، ناشی از تولید آنها در فضاهای بینابینی من جمله دایاسپورا است. در این پژوهش کیفیت التقاطی متونی را که در زمرۀ ادبیات مهاجرت محسوب می‌شوند با متون تولید شده در وطن (ایران)، بر اساس مدل نمودهای التقاط در سه رویکرد دورگه‌سازی، مقایسه کردیم تا به این پرسش پاسخ دهیم که: آیا هر متنی که در دایاسپورا تولید شود، ضرورتاً دورگه ...  بیشتر