مقالات علمی‌پژوهشی
1. بررسی سبک شناختی ترجمۀ داستان کوتاه «بچة مردم»

ابراهیم سلیمی کوچی؛ سوسن اشرفی؛ سمانه شفیعی

دوره 46، شماره 4 ، زمستان 1393

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v46i4.41426

چکیده
  در عصر ارتباطات و انتشارات، اهمیت مطالعات ترجمه بر هیچ کس پوشیده نیست. ترجمه پل ارتباطی و فصل مشترک میان فرهنگ‌ها و مردمان سرزمین‌های مختلف است. مسئلة سبک در ترجمة ادبی از مسائل موردتوجه اغلب پژوهشگران و نظریه پردازان حوزة مطالعات ترجمه است. در مقالة حاضر قصد بر آن است تا به بررسی موضوع سبک و چیستی و چرایی رعایت آن در طی فرایند ترجمة ...  بیشتر

مقالات علمی‌پژوهشی
2. نگاهی جامعه شناختی به کنش گفتاری قسم: مقایسة زبان های فارسی و انگلیسی

رضا پیش قدم؛ آتنا عطاران

دوره 46، شماره 4 ، زمستان 1393

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v46i4.41429

چکیده
  درک تفاوت های فرهنگی نقش بسزایی در برقراری ارتباطات میان فرهنگی دارد و به برقراری ارتباطی موفق کمک می کند. بی‌شک، صداقت و به دنبال آن راستگویی در استحکام روابط تأثیر دارد؛ بنابراین، در این پژوهش درصد هستیم تا کاربردهای کنش گفتاری «قسم» را در دو زبان فارسی و انگلیسی مقایسه کنیم. برای دست یابی به این هدف، 100 فیلم (50 فیلم انگلیسی و 50 فیلم ...  بیشتر

مقالات علمی‌پژوهشی
3. بررسی نظریة اسکوپوس (هدفمندی) در نهضت ترجمة بغداد

محمدرضا هاشمی؛ امیرداوود حیدرپور

دوره 46، شماره 4 ، زمستان 1393

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v46i4.41433

چکیده
  نهضت ترجمة بغداد یکی از مهم‌ترین دوره‌های تاریخ ترجمه است. پیروی از شیوة علمی‌ در ترجمه، تنوع آثار ترجمه شده و اتخاذ روش‌های مختلف در ترجمه ازجمله ویژگی‌های این نهضت یا «مکتب ترجمه بغداد» هستند. نظریة اسکوپوس یا هدفمندی در ترجمه نیز که نخستین بار در اواخر دهة هفتاد میلادی ازسوی هانس ورمیر مطرح شد، از مهم‌ترین نظریات کارکردگرا ...  بیشتر

مقالات علمی‌پژوهشی
4. تلفیق محتوای آموزشی با فرهنگ ایرانی- اسلامی در آموزش زبان انگلیسی ازطریق بازی‌های دیجیتال

عبدالمجید حیاتی؛ علیرضا جلیلی‌فر؛ سعید خزایی

دوره 46، شماره 4 ، زمستان 1393

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v46i4.41438

چکیده
  در جوامع امروزی، فناوری، یادگیری و یاددهی درآمیخته ‌هستند و به شکل پیوسته در تغییر و تحول می باشند. تجربة زندگی واقعی در نوع خود برای تهیة محتوای آموزش نوین به مرجعی تبدیل شده است. درهمین راستا و برای گسترش آموزش عالی، حرکت در مسیر صحیح اخلاقی و علمی بیش ازپیش لازم و ضروری به نظر می‌رسد. ازآنجایی که ارتباطات سیار در ترکیب با رسانه‌هایی ...  بیشتر

مقالات علمی‌پژوهشی
5. پژوهشی تطبیقی بر ترجمه پذیری یا ترجمه ناپذیری چندمعنایی استعاره در ترجمۀ سرخ و سیاه استاندل

علی عباسی؛ سمیه رضایی

دوره 46، شماره 4 ، زمستان 1393

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v46i4.41441

چکیده
  چندمعنایی یکی از مهم‬ترین مسائل زبانی است که در حوزة علم معنا شناسی قرار دارد (ویکتوری، 1997، صص. 41). یک واژه در یک نظام زبانی بنا به شرایط و بافتی که به ‬کار می‬رود، می‬تواند دربردارندة معانی گوناگونی باشد (یول، 2006، ص. 148)؛ از این‬رو است که گفته می‬شود بیشتر واژگان زبان از این ویژگی برخوردار هستند. تعاریف و معادل‬های مختلفی که در فرهنگ‬های ...  بیشتر

مقالات علمی‌پژوهشی
6. تبیین خلق زبان شاعرانه با استفاده از نظام مبتنی بر تطبیق و لغزش های مهارشدة اریک لاندوفسکی

مرتضی بابک معین

دوره 46، شماره 4 ، زمستان 1393

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v46i4.41643

چکیده
  در دهة 1980 میلادی، نشانه شناسی با چرخشی روش شناختی روبه رو می شود. این چرخش که برگرفته از فلسفة غالب قرن بیستم؛ یعنی، پدیدارشناسی است، ابعاد گمشدة معنا مانند «حضور»، «جریان ادراکی- حسی»، «تن»، «ادراک» و «امر حسی» را به نشانه شناسی بازمی‌گرداند. در سال های دهة 1960، تصویر نشانه شناسی تصویری بسته و درخودرفته است؛ تصویر دیسیپلینی ساختارگرا ...  بیشتر

مقالات علمی‌پژوهشی
7. گوتیک در ادبیات تطبیقی: بررسی برخی از آثار صادق هدایت و ادگار آلن پو

آذر حسینی فاطمی؛ مصطفی مرادی مقدم؛ مژگان یحیی‌زاده

دوره 46، شماره 4 ، زمستان 1393

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v46i4.41644

چکیده
  ﺑﻲگمان، صادق هدایت و ادگار آلن پو از تأثیرگذارترین و برﺟﺴﺘﻪترین نویسندگان داستاﻥهای کوتاه هستند که آثار آﻥها موردتوجه بسیاری از مترجمان، منتقدان و نویسندگان در سراسر جهان قرار گرفته است. هدایت و پو، داستاﻥنویسی سبک «گوتیک» را به جهان عرضه کردند که جاﻥمایۀ بیشتر آﻥها تاریکی، ترس و سخن از ناامیدی و مرگ است. هر دو نویسنده علاوه ...  بیشتر