مقالات علمی‌پژوهشی
1. رویکردی روایت- شناختی به لیلی و مجنون نظامی و رومئو و ژولیت شکسپیر

پریوش اسماعیلی؛ فاضل اسدی امجد

دوره 46، شماره 2 ، تابستان 1393

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v46i2.37316

چکیده
  حکیم نظامی گنجوی به مدد قریحه و تخیل شاعرانة خویش از داستانی محلی به نام لیلی و مجنون شاهکاری جاودانی در ادب فارسی خلق نمود که خیل وسیعی از شاعران را به تقلید و نظیره گویی از آن برانگیخت. ویلیام شکسپیر نیز با الهام از داستان رومئو و ژولیت که از دیرباز بخشی از ادبیات انگلیسی شمرده می شد، اثری زوال ناپذیر در عرصة ادبیات آفرید. در مقالة ...  بیشتر

مقالات علمی‌پژوهشی
2. هویت سازی و یادگیری زبان انگلیسی: مطالعة موردی فراگیران زبان انگلیسی

غلامرضا زارعی؛ احمدعلی بابایی؛ سید رضا سیدی نوقابی

دوره 46، شماره 2 ، تابستان 1393

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v46i2.37319

چکیده
  در این تحقیق بر آن هستیم تا با بهره گیری از تحلیل گفتمان انتقادی و در یک طرح تحقیق کیفی، به بررسی چگونگی هویت سازی در فراگیران زبان انگلیسی بپردازیم. فراگیران زبان انگلیسی (پنج نفر) پس از یادآوری و ارائة مجموعه ای از موضوعات فرهنگی با تمایلات غربی استخراج شده از کتاب های اینترچنج، به پنج سؤال باز مطرح شده در پرسشنامه دربارة احساس، رفتار، ...  بیشتر

مقالات علمی‌پژوهشی
3. پژوهشی پیرامون اسطوره ها و اسطوره شناسی گیوم آپولینر

فریده علوی؛ طاهره خامنه باقری

دوره 46، شماره 2 ، تابستان 1393

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v46i2.37320

چکیده
  گیوم آپولینر از شاعران و نویسندگان قرن بیستم فرانسه می باشد که نوآوری او در شعر نو فرانسه، سبب شده است از وی به عنوان پیشکسوت دراین زمینه یاد شود. این نوآوری به شعرش تازگی و زیبایی خاصی بخشیده است که در اشعار هیچ یک از شاعران پیش از او مشاهده نمی شود. شهرت وی بیشتر به دلیل شعر- نقاشی هایش است. مجموعة الکل ها (Alcools)، معروف ترین اشعار او، ...  بیشتر

مقالات علمی‌پژوهشی
4. بررسی میزان اتکا به عامل فرامتنی «جهت ترجمه»: موردپژوهی ترجمه های رمان صدسال تنهایی نوشتة گابریل گارسیا مارکز

فرزانه شکوهمند؛ زهره تائبی؛ علی خزاعی فرید

دوره 46، شماره 2 ، تابستان 1393

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v46i2.37322

چکیده
  ژنت (1997) یکی از صاحب نظران ادبی است که نظریه ای مبتنی بر نقش عوامل فرامتنی را ارائه کرده است. در این مقاله، براساس نظریة وی به بررسی نقش عوامل فرامتنی در ترجمه مانند جهت مستقیم و غیرمستقیم و چگونگی درج آن روی جلد آثار ترجمه شده خواهیم پرداخت. پس از اشاره به دیدگاه های مختلف دربارة ترجمة غیرمستقیم، موردپژوهی ترجمه های فارسی رمان مشهور ...  بیشتر

مقالات علمی‌پژوهشی
5. گفتمان و شکل گیری هویت های سیاسی: مطالعه موردی زبان آموزان و معلمان ایرانی درحوزه ی یادگیری زبان انگلیسی در آموزشگاه های زبان

سید محمد رضا عادل

دوره 46، شماره 2 ، تابستان 1393

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v46i2.18505

چکیده
  چکیده هدف این پژوهش فرهنگی تحلیل مسأله شکل گیری هویت های سیاسی در موقعیت یادگیری زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی است. مکان تحلیل پژوهش حاضر یک آموزشگاه زبان بود و متغیرهای مربوطه، کتاب های درسی، شش معلم و شش زبان آموز بودند. چارچوب نظری مورد استفاده، مکتب ساختگرایی و بویژه گفتگوگرایی باختین بود و در جمع آوری داده ها از روش پژوهش ...  بیشتر

مقالات علمی‌پژوهشی
6. نظریه و توانش ترجمه: اساس علمی و عملی مدل نظام مند آموزش ترجمه

محسن مبارکی؛ سیروان امین زاده

دوره 46، شماره 2 ، تابستان 1393

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v46i2.37324

چکیده
  ازآنجایی که هدف غایی هر نوع آموزش در هر حوزه ای تربیت افراد حرفه ای است، در این تحقیق برآنیم تا در حوزة مطالعات ترجمه، اساس نظری و عملی آموزش ترجمه را بیش ازپیش به هم نزدیک تر کنیم و موانع برنامه های متعدد آموزشی را که نتوانسته اند به این هدف دست یابند ،برداریم. آموزش ترجمه تنها به آموزش زبان محدود نمی شود؛ هرچندکه مترجم با تسلط هرچه ...  بیشتر