مقالات علمی‌پژوهشی
1. متون مربوط به معرفی جاذبه های گردشگری وچگونگی ترجمۀ آنها- ارائه یک راهکار

علی علیزاده

دوره 44، شماره 2 ، تابستان 1390

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v44i2.28613

چکیده
  چکیده تهیه متون مناسب و به خصوص ترجمه دقیق آنها برای معرفی هر چه بهتر جاذبه های عظیم گردشگری کشورمان از اولویت های اساسی سازمان های ذیربط است. در این مقاله ضمن بررسی متون و نوع زبان به کار رفته در نوشته های مربوط به معرفی جاذبه های گردشگری به شیوه ها و اصول ترجمه این گونه متون و جایگزینی مناسب واژه های معرف این جاذبه ها که غالبا عناوین ...  بیشتر

مقالات علمی‌پژوهشی
2. واکاوی نظریۀ هدف مندی ترجمه از منشور نظریۀ نظام های اجتماعی لومان

بهزاد قنسولی؛ علیرضا جمالی منش

دوره 44، شماره 2 ، تابستان 1390

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v44i2.28614

چکیده
  یکی از رویکردهای تأثیرگذار بر حوزه مطالعات ترجمه نقش گرایی است. نمودِ اصلی رویکرد نقش گرایی را در نظریه هدفمندی ترجمه می توان دید. هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی اجزای نظریه هدف مندی ترجمه از دیدگاه نظریه نظام های اجتماعی نیکلاس لومان است. بررسی های انجام شده در این نوشتار حاکی از این هستند که نظام ترجمه نه تنها نظامی متمایز، خودارجاع ...  بیشتر

مقالات علمی‌پژوهشی
3. یادگیری سیّار:پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته زبان انگلیسی بر اساس-اهداف پیشرفت، باورهای سودمندی- انگیزشی و نوع استفاده از تلفن همراه

ساسان امرایی؛ بی بی عشرت زمانی؛ یاسمین عابدینی؛ داوود میرزایی

دوره 44، شماره 2 ، تابستان 1390

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v44i2.28618

چکیده
  هدف پژوهش پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته زبان انگلیسی بر اساس اهداف پیشرفت، باورهای سودمندی ـ انگیزشی و نوع استفاده از تلفن همراه است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 91-1390 بودند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی تعداد 200 نفر انتخاب شدند. برای جمع‌آوری ...  بیشتر

مقالات علمی‌پژوهشی
4. فرهنگ، کارتون و آموزش زبان انگلیسی: مطالعۀ کیفی کارتون «انگلیسی جادویی»

رضا پیشقدم؛ مصطفی مرادی مقدم

دوره 44، شماره 2 ، تابستان 1390

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v44i2.28619

چکیده
  مطالعات اکولوژیک آموزش زبان این موضوع را بیان ﻣﻲکند که برای شناختی صحیح از روند رشد کودک در ابعاد مختلف، باید به لاﻳﻪهای متفاوت آموزش زبان نفوذ کرد و به بررسی آﻥها پرداخت. یکی از این لاﻳﻪها، که ﻣﻲتواند ابعاد فرهنگی، هویتی و آموزشی کودک را ﺗﺤﺖالشعاع قرار دهد، نقش «رسانه» است. در دنیای رو به توسعۀ مدرن، رسانه تقریباً در تمام فعاﻟﻴﺖهای ...  بیشتر

مقالات علمی‌پژوهشی
5. پیشنهاد الگویی برای تحلیل انتقادی ترجمه

علیرضا خان جان

دوره 44، شماره 2 ، تابستان 1390

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v44i2.28621

چکیده
  الگوی ارزیابی کیفیت ترجمه هاوْس (1997، 2009) که بر مبنای زبان شناسی نقش گرای هلیدی استوار گردیده برخلاف اغلب رویکردهای ارزیابی ترجمه با دستاوردهای دانش زبان شناسی برخورد گزینشی نمی کند و در تمامی سطوح، یافته های یک نظریۀ تمام عیار زبانی را به خدمت می گیرد. الگوی هاوْس از سطح تحلیلی متن آغاز می شود، اما به تناوب از مرزهای محصور متن گذر و ...  بیشتر

مقالات علمی‌پژوهشی
6. نقد و بررسی کتاب: ترجمه و هویّت در قارۀ آمریکا

حمید اکبری؛ امید اکبری

دوره 44، شماره 2 ، تابستان 1390

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v44i2.28622

چکیده
  کتاب ترجمه و هویت در قاره آمریکا (2008)، اثر پروفسور ادوین گنتزلر، نظریه پرداز آمریکایی است. نویسنده در این کتاب به بررسی نقش ترجمه در شکل گیری هویّت قاره آمریکا می پردازد و بیان می کند که ترجمه یکی از ابزار اولیه شکل گیری فرهنگ هاست. سبک نگارش این کتاب بسیار شباهت به مقاله ای پژوهشی دارد و در عین حال از ساختارهای دستوری پیچیده ای استفاده ...  بیشتر