نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

گروه زبان انگلیسی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

استفاده یا عدم استفاده از زبان اوّل در کلاس‌های زبان خارجی به‌عنوان چالشی حل نشدنی بین معلمانِ آموزش زبان به شمار می‌آید. ورود زبان اوّل در آموزش زبان، متأثر از نظریّه‌های سنّتی (و به‌زعم برخی منسوخ) آموزش زبان خارجی است که از نظر بسیاری محقّقان نگاهی غیر علمی به آموزش زبان دارد؛ ولی با به روی کار آمدن روش ارتباطی موسوم به «CLT»، این اجازه به معلمان زبان داده شد تا به‌صورت محدود و آگاهانه از زبان اوّل به‌عنوان ابزاری آموزشی استفاده کنند. هدف این مطالعه، بررسی تجارب و روش‌شناسی استفادة معلمان زبان انگلیسی از زبان اوّل در کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی است. در این مقاله، از روش مشاهده و مصاحبه به‌عنوان ابزار جمع‌آوری داده استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که معلمان زبان انگلیسی از زبان اوّل در موقعیت‌های مختلفی استفاده می‌کنند که عبارت‌اند از: ١- توضیح قواعد زبان؛ ٢- تدریس اصطلاح‌ها و ضرب‌المثل‌ها؛ ٣- تدریس واژگان؛ ٤- کمک به درک مطالب؛ ٥) برقراری نظم در کلاس؛ ٦- شفاف‌سازی ویژگی‌های فرهنگی؛ ٧- مقایسۀ ساختار زبان انگلیسی با زبان اوّل و ٨- توضیح کاربرد جمله‌ها و عبارت‌ها. آزمون «٢X» (مجذور کای) نیز به‌منظور تحلیل معنادار بودن تفاوت استفاده از این موقعیت‌ها بین معلمانِ زن و مرد استفاده شده است. نگارندگان این مقاله با تأکید بر فواید استفاده از زبان اوّل در کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی، چگونگی تحقّق این مهم را شرح می‌دهند و در این راستا از تجارب معلمانی که از آن‌ها مصاحبه شده است نیز استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

Ansarin, A. A., & Morady Moghaddam, M. (2016). Complimenting functions by native English speakers and Iranian EFL learners: A divergence or convergence? Applied Research on English Language, 5(1), 51-76.
Antón, M., & DiCamilla, F. (1999). Socio-cognitive functions of L1 collaborative interaction in the L2 classroom. The Modern Language Journal, 83(2), 233-247.
Atkinson, D. (1987). The mother tongue in the classroom: A neglected resource? ELT Journal, 41(4), 241-247.
Berg, J. (2018). Intuitions and the semantics of indirect discourse. In A. Capone, M. Garcia Carpintero, & A. Falzone (Eds.), Indirect reports and pragmatics in the world languages (pp. 99-108). Cham, Switzerland: Springer.
Bianchi, C. (2011). Contextualism. In M. Sbisà, J. O. Östman, & J. Verschueren (Eds.),
Philosophical perspectives for pragmatics (Vol. 10, pp. 53–70). Amsterdam, Netherlands: John Benjamins.
Brooks-Lewis, K. A. (2009). Adult learners' perceptions of the incorporation of their L1 in foreign language teaching and learning. Applied Linguistics, 30(2), 216-235.
Carless, D. (2008). Student use of the mother tongue in the task-based classroom. ELT Journal, 62(4), 331-338.
Chaudron, C. (1988). Second language research: Research on teaching and learning. Cambridge, England: Cambridge University Press. 
Chesterman, A. (2000). A causal model for translation studies. In M. Olohan (Ed.), Intercultural faultlines (pp. 15-27). Manchester, England, St. Jerome.
Cook, G. (2008). An unmarked improvement: Using translation in ELT. In B. Beaven (Ed.) IATEFL  Aberdeen conference selections (pp.76-86), Canterbury: University of Kent.
Cook, G. (2010). Translation in language teaching. Oxford, UK: Oxford University Press.
Cummins, J. (2007). Rethinking monolingual instructional strategies in multilingual classrooms.  Canadian Journal of Applied Linguistics (CJAL), 10(2), 221–240.
Edstrom, A. (2006). L1 use in the L2 classroom: One teacher’s self-evaluation. The Canadian Modern Language Review, 63(2), 275-292.
Ellis, R., Skehan, P., Li, S., Shintani, N., & Lambert, C. (2019). Task-based language teaching: Theory and practice. Cambridge, England: Cambridge University Press.
Gignac, A. (2016). Enunciation, personification, and intertextuality. In B. J. Oropeza & S. Moyise (Eds.), In exploring intertextuality: Diverse strategies for new testament interpretation of texts (pp. 176–186). Eugene, OR: Wipf and Stock Publishers.
Golkar, A., Ahmadi, M., & Rezaii, M. (1390/2012). Russian loanwords in Mazandarani dialect. Foreign Language Research Journal, 1(2), 67-79.
House, J. (2001). Translation quality assessment: Linguistic description versus social evaluation. Meta, 46(2), 243-257. 
Janulevièienë, V., & Kavaliauskienë, G. (2004). Legal English: Translation issues. Jurisprudencija, 57(49), 141–146.
Kern, R. G. (1994). The role of mental translation in second language reading. Studies in Second Language Acquisition, 16(4), 441-461.
Krashen, S. (1982). Principles and practice in second language acquisition. New York, USA: Pergamon Press.
Mart, C. T. (2018). From communicative competence to language development. International Journal of English Linguistics8(2), 163-167.
Macdonald, C. (1993). Using the target language. Cheltenham, England: Mary Glasgow. 
Morady Moghaddam, M. (2017). Politeness at the extremes: Iranian women's insincere responses to compliments. Language and Dialogue, 7(3), 414-432.
Morady Moghaddam, M. (2019). The praxis of indirect reports: Cognitive, sociopragmatic, and philosophical issues. Cham, Switzerland: Springer.
Naji Meidani, E., Pishghadam, R., & Ghazanfari, M. (2015). The role of home culture in English language classes: Comparison of three different viewpoints. Language and Translation Studies47(4), 91-105.
Nazari, S., & Nazari, M. (1390/2012). Intercultural competence in foreign language teaching. Foreign Language Research Journal, 1(2), 95-109.
O’Driscoll, J. (2017). Face and (im)politeness. In J. Culpeper, M. Haugh, & D. Z. Kádár (Eds.), The Palgrave handbook of linguistic (im)politeness (pp. 89–118). London: Palgrave Macmillan.
Rezaeyan, M., Ghahari, S., & Dahmardeh, M. (2018). Sociocultural pathology of English language teaching: A case study of home culture attachment, cultural intelligence, politeness, and cultural adaptability. Language and Translation Studies50(4), 169-192.
Richards, J., & Rodgers, T. (2001). Approaches and methods in language teaching (2nded.). Cambridge, New York: Cambridge University Press.
Richards, J. C. (2006). Communicative language teaching today. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Ritzer, G. (2007). Contemporary sociological theory and its classical roots: The basics. New York, NY: McGraw-Hill.
Sanders, J. (2006). Adaptation and appropriation. London, England: Routledge.
Schäffner, C. (2004). Metaphor and translation: Some implications of a cognitive approach. Journal of Pragmatics, 36(7), 1253-1269.
Schweers, W. (1999). Using L1 in the L2 Classroom. English Teaching Forum, 37(2), 6–9.
Setton, R. (2006). Context in simultaneous interpretation. Journal of Pragmatics, 38(3), 374-389.
Shin, J. Y., Dixon, L. Q., & Choi, Y. (2019). An updated review on use of L1 in foreign language classrooms. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 41(5), 406-419.
Storch, N., & Wigglesworth, G. (2009). Is there a role for the use of the L1 in an L2 setting? TESOL Quarterly32(4), 760-770.
Sweet, H. (1964). The practical study of language: A guide for teachers and learners. Oxford, UK: Oxford University Press.
Widdowson, H. G. (2003). Defining issues in English language teaching. Oxford, UK: Oxford University Press.
Zulfikar, Z. (2019). Rethinking the use of L1 in L2 classroom. Englisia Journal6(1), 42-51.
 
CAPTCHA Image