نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه آزاداسلامی، واحدتهران مرکزی، تهران، ایران

2 گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

3 گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی دو مفهوم انتقادی اصالت زن و تداوی روحی طبیعت در یکی از رمانهای آلیس واکر باعنوان اکنون زمان دل گشودن است می پردازد که در سال 2004 به چاپ رسید. مفهوم اصالت زن از دید واکر رویکردی جهانشمول و غیرجدایی‌طلب است که بر اهمیت اجتماع،‌ یکپارچگی و احیای زنان تأکید می‌کند. اما اصالت زن فقط نوعی نقطۀ آغاز به حساب می‌آید. واکر درادامه پروژۀ خود برای توانمندسازی زنان، تداوی روحی طبیعت را معرفی کرد، مفهومی مستقل از بدن که تجسم نوعی انرژی پویا است و برای آسایش فرد ضرورت دارد. تجلیل وی از پیوند ذاتی میراث آمریکا-آفریقایی ها با فرهنگ بومی امریکا و تمرکزش بر وابستگی معنوی بین همۀ عناصر زندگی از جمله خصوصیات مرحلۀ دوم زندگی حرفه‌ای آلیس واکر در نقش یک نویسنده است. رمان اکنون زمان دل گشودن است نشانه‌ ورود او به این مرحلۀ فکری جدید است، مرحله ‌ای که مشخصۀ آن تجلیل از تقدس و یکپارچگی حاصل‌ از اتصال «انسان» با کل «هستی» است. او در مورد اهمیت ارتباط واقعی با طبیعت و محیط اطراف در حکم پیش‌نیازی برای یکپارچگی جسمی و عاطفی توضیح دیگری نداده است. این مقاله به فرایند مشقت‌بار سفر شخصیت اول داستان برای کشف خود می پردازد که با هدف التیام جسمی و معنوی انجام می‌گیرد. خود-بازسازی نهایی شخصیت اول داستان از طریق رجعت داوطلبانۀ او به طبیعت صورت می‌گیرد. این استقلال تازه‌به‌دست‌آمده باعث می شود که شخصیت‌ها نظم نمادینِ سرکوبگر را بی‌ثبات سازند، از تروما جان سالم به در برده و انرژی بازیابی شده خود را برعلیه گسستگی ذهن به کار گیرند.

کلیدواژه‌ها

Bartlow, S. R. (2009). Vulnerability as armor: Embodied spiritual commitment of Alice Walker, Audre Lorde and Toni Cade Bambara (Unpublished master’s thesis). State University of New York, New York.
Collins, P. H. (2009). Black feminist thought: Knowledge, consciousness and the politics of empowerment. New York, NY: Routledge.
Garton-Gundling, K. (2015). Ancestors we didn’t even know we had: Alice Walker, Asian religion, and ethnic authenticity. Journal of Transnational American Studies, 6(1), 1-22.
Harris, M. L. (2010). Gifts of virtue: Alice Walker and womanist ethics. New York, NY: Palgrave Macmillan.
Hooks, B. (2000). Feminism is for everybody: Passionate politics. Cambridge, England: South End Press Classics.
Hooks, B. (2000). Feminist theory from margin to center. Cambridge, England: South End Press Classics.
Hooks, B. (2015). Ain’t I a woman? Black women and feminism. New York, NY: Routledge.
Lauret, M. (2011). Alice Walker. New York, NY: Palgrave Macmillan.
Leasure, L. T. (2005). Zora Neale Hurston and Alice Walker: Womanist and feminist theories meet in the garden, the perspective of difference. (Unpublished doctoral dissertation). Indian University of Pennsylvania.
Phillips, L. (Ed.). (2006). The womanist reader. New York, NY: Taylor and Francis Group.
Salih, S. (2002). Judith Butler. New York, NY: Routledge.
Simcikova, K. (2007). To live fully here and now: The healing vision in the works of Alice Walker. New York, NY: Lexington Books.
Treard, I. V. (2011). Womanism, sexual healing and the suture of eco-spirituality in Alice Walker’s novels from Meridian to now is the time to open your heart. In Castro-Borrego, & Silvia Pilar, (Eds.), The search for wholeness and diaspora literacy in contemporary African-American literature (pp.19-38). Newcastle, England: Cambridge Scholars Publishing.
Walker, A. (199). Living by the word. New York, NY: Harcourt Brace Jovanovich Inc.
Walker, A. (1998). In search of our mothers’ gardens. New York, NY: Random House Inc.
Walker, A. (2004). Now is the time to open your heart. New York, NY: Random House Inc.