نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

گروه زبان انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

رمان سرگذشت ندیمه به قلم مارگارت اَتوود مفهوم متفاوتی از زنانگی را در ساختار جامعه‌ای ضد اتوپیایی و بی‌رحم به نام جلید ارائه می‌دهد. در این حکومت استبدادی زنان براساس قدرت جفت‌گیری و توانایی تولیدمثل ارزش‌گذاری می‌شوند و هر نوع کنترل و سرکوب به بهانةة اصلاحات مذهبی و اجتماعی مشروع به‌شمار می‌آید. استثمار، شی‌ءشدگی، بیگانگی و استفادة ابزاری از بدن ندیمه را در سراسر این روایت می‌توان دید. در این راستا نگاه منفی و ابزاری نسبت به بدن زنانه در بافت اجتماعی توجیه می‌شود. اَتوود در این رمان نشان می‌دهد چگونه بدن زنان می‌تواند توسط ایدئولوژی مردسالارانه و با هدف اصلاحات مذهبی و اجتماعی مورد استثمار قرار گیرد. پژوهش حاضر با مطرح‌کردن دیدگاه‌های اجتماعی، مذهبی و سیاسی به تعریف هویت زنانه و ارزیابی زنان براساس ایدئولوژی حاکم می‌پردازد. بخش پایانی به موضوع نمود قدرتمند بدن زنانه به‌مثابة ابزاری ایدئولوژیک در رویارویی با قدرت حاکم بر سرنوشت جامعه اختصاص داده شده و تقابل آن را با نظام سرکوب‌گر نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

اَتوود، م. (۱۳۸۲). سرگذشت ندیمه. ترجمة سهیل سُمی. تهران، ایران: ققنوس.
 
Beauvoir, S. D. (2010). The second sex (C. Borde & S. Malovany-Chevallier, Trans.). New York, NY: Alfred A. Knopf.
Butler, J. (1990). Gender trouble: Feminism and the subversion of identity. New York, NY: Routledge.
Cixous, H., Cohen, K., & Cohen, P. (1976). The laugh of the Medusa. Signs: Journal of Women in Culture and Society, 1(4), 875-893.
Cooper, P. (1995). Sexual surveillance and medical authority in two versions of the handmaid's tale. The Journal of Popular Culture, 28(4), 49-66.
Falwell, J. (1980). Listen, America! New York, NY: Doubleday.
Featherstone, M., Hepworth, M., & Turner, B. S. (1991). The body: Social process and cultural theory. London, England: Sage.
Foucault, M. (1980). Two lectures. In C. Gordon (Ed.), Power/knowledge: Selected interviews and other writings, 1972-1977 (pp. 78-108), (C. Gordon, L. Marshall, J. Mepham, & K. Soper, Trans.). New York, NY: Pantheon Books.
Foucault, M. (1982). The subject and power. Critical Inquiry, 8(4), 777-795.
Jeffries, L. (2007). Textual construction of the female body: A critical discourse approach. London, England: Palgrave Macmillan.
Kaler, A. K. (1989). A sister, dipped in blood: Satiric inversion of the formation techniques of women religious in Margaret Atwood's novel the handmaid's tale. Christianity & Literature, 38(2), 43-62.
Mills, S. (1995). Feminist stylistics. London, England: Routledge.
Raschke, D. (1995). Margaret Atwood's the handmaid's tale: False borders and subtle subversions. Lit: Literature Interpretation Theory, 6(3-4), 257-268.
Ruether, R. R. (1982). Feminism and patriarchal religion: Principles of ideological critique of the Bible. Journal for the Study of the Old Testament Sheffield, 22, 54-66.
Sceats, S. (2003). Sharp appetites: Margaret Atwood’s consuming politics. In S. Sceats (Ed.), Food, consumption and the body in contemporary women’s fiction (pp. 94-124). New York, NY: Cambridge University Press.
Somacarrera, P. (2006). Power politics: Power and identity. In C. A. Howells (Ed.), The Cambridge companion to Margaret Atwood (pp. 43-57). New York, NY: Cambridge University Press.
Turner, B. S. (2008). The body and society: Explorations in social theory. London, England: Sage.
Van Wichelen, S. (2012). The body and the veil. In B. S. Turner (Ed.), The Routledge handbook of body studies (pp. 206-216). London, England: Routledge.
CAPTCHA Image