نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

گروه زبان انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

پژوهش کیفی پیشِ رو، در پی کشف و توصیف دلایل علاقه و گرایش مخاطبان ایرانی به فیلم‌ها و سریال‌های کره‌ای و تولید طرفدارزیرنویس و زیرنویس برای این محصولات تلویزیونی بوده است. برای رسیدن به این هدف، مجموعه‌ای از اطلاعات توصیفی و شناختی، از مصاحبه با 26 شرکت‌کنندة منتخب فعال در حوزة تولید طرفدارزیرنویس محصولات کره‌ای شامل بیست خانم و شش آقا و اطلاعات به‌دست‌آمده از تجربیات و مشاهدات پژوهشگر به‌عنوان یکی از تولیدکنندگان طرفدارزیرنویس در این حوزه گردآوری شده و با تکیه بر نظریة داده‌بنیاد تحلیل شده است. بازة سنی شرکت‌کنندگان 14 تا 45 سال است. سابقة فعالیت آن‌ها در این حوزه یک تا ده سال بوده و اکثراً دارای تحصیلات آکادمیک در رشته‌های فنی‌مهندسی یا مرتبط با علوم تجربی است. یافته‌های حاصل از این پژوهش نشان داد که اکثریت طیف تولیدکنندگان ایرانی فعال در حوزة طرفدارزیرنویس فارسی فیلم‌ها و سریال‌های کره‌ای هوادارن فرهنگ و محصولات رسانه‌ای کشور کره بوده که دلیل اصلی علاقة خود به این محصولات را تشابه فرهنگی و استفادة مناسب فیلم‌سازان کره‌ای از مفاهیم شرقی در کنار تکنیک‌های به‌روز فیلم‌سازی، به دور از مضامین پوچ غیراخلاقی عنوان نمودند. این افراد با تولید طرفدارزیرنویس فارسی برای این فیلم‌ها و سریال‌ها، علاوه بر رفع نیاز دیگر علاقه‌مندان ناآشنا به زبان کره‌ای و انگلیسی به زیرنویس فارسی این محصولات، از بازیگر مورد علاقه و محصول رسانه‌ای محبوبشان نیز حمایت می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

خوش‌سلیقه، م و فاضلی‌حق‌پناه، ا. (1395). فرآیند و ویژگی‌های زیرنویس غیرحرفه‌ای در ایران. مجله: فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه، 49(2)،29-1.
خوش‌سلیقه، م.، و عامری، س. (1396). عاملیت مترجم و ویژگی‌های ترجمة غیرحرفه‌ای بازی‌های ویدئویی (موردپژوهی آنچارتد ۴: فرجام یک دزد). جستارهای زبانی، ۸(۵)، ۱۸۱-۲۰۴.
ذکایی، م.، و عزیزی‌همدانی، م. (1395). موج کره‌ای در ایران: انگیزه‌ها و آثار اقبال به فرهنگ عامه‌پسند کره‌ای در ایران. مطالعات رسانه‌های نوین، ۱(3)، ۷۷-۱۲۴.
رجب‌زاده، ه. (1381). ژاپن در کوش‌نامه. کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، 56و57(5)، 65-71.
صائبی، م.، و هاشمی.، م . (1390). سینمای جدید کره‌جنوبی: تأثیرات جهانی بر آن وتأثیرات آن بر سینمای جهان. نشریة هنرهای زیبا-هنرهای نمایشی و موسیقی، ۳(۲)، 65-70.
صفارمقدم، ا. (1388). مقایسة عناصر ادب در زبان‌های کره‌ای و فارسی. فصل‌نامة تحقیقات فرهنگی، 2(1)، 77-97.
علوی‌مقدم، م.، و کیخسروی، ح. (1395). تحلیل تطبیقی داستان ضحاک بر اساس روایت کوش‌نامه. مطالعات نظریه و انواع ادبی، 1(2)، 7-20.
مجیدی، ن.، و هوشمند، ز .(1389). بررسی دلایل پرمخاطب بودن سریال‌های کره‌ای در بین جوانان. پژوهش‌نامه فرهنگی، 11(11)، 167-195.
 
Ameri, S. (2017). Persian fan translation: The demotic turn. Paper presented at the 3rd Conference on Interdisciplinary Approaches to Language Teaching, Literature and Translation Studies, Mashhad, Iran.
Ameri, S., & Khoshsaligheh, M. (2018). Exploring the attitudes and expectations of Iranian audiences in terms of professional dubbing into Persian. Hermes, 57, 175-193.
Ameri, S., Khoshsaligheh, M., & Khazaee Farid, A. (2018). The reception of Persian dubbing: A survey on preferences and perception of quality standards in Iran. Perspectives, 26(3), 435-451.
Bold, B. (2011). The power of fan communities: An overview of fansubbing in Brazil. Tradução em Revista, 11(2), 1-19.
Diaz-Cintas, J., & Muñoz Sanchez, P. (2006). Fansubs: Audiovisual translation in an amateur environment. Jostrans: The Journal of Specialised Translation, 6, 37-52.
Dwyer, T. (2012). Fansub dreaming on ViKi. The Translator, 18(2), 217-243.
He, T. (2016). Copyright, fan generated contents, and open society in China: Towards an open innovation mechanism of copyrighted contents with fans (Unpublished doctoral dissertation). Maastricht University, Netherlands. Retrieved from: http://www.mei.edu/content/1500-years-contact-between-korea-and-middle-east
Iglauer, Ph. (2013, February). Scholars reveal ancient Korean-Iranian diplomatic ties. Retrieved from http:// www. koreaherald.com/ view.php? ud=20130203000203
Jung, E. Y. (2009). Transnational Korea: A critical assessment of the Korean wave in Asia and the United States. Southeast Review of Asian Studies, 31, 69–80.
Khoshsaligheh, M., & Ameri, S. (2014). Translation of taboos in dubbed American crime movies into Persian. T&I Review, 4(2), 25-50.
Khoshsaligheh, M., & Ameri, S. (2016). Ideological considerations and practice in official dubbing in Iran. Altre Modernità, 15(Special Issue), 232-250.
Khoshsaligheh, M., Ameri, S., & Mehdizadkhani, M. (2018). A socio-cultural study of taboo rendition in Persian fansubbing: An issue of resistance. Language and Intercultural Communication, 18(6), 663-680.
Khoshsaligheh, M., Pishghadam, R., Rahmani, S., & Ameri, S. (2018). Relevance of emotioncy in dubbing preference: A quantitative inquiry. Translation and Interpreting, 10(1), 75-91.
Lee, H. S. (2014, June). 1,500 years of contact between Korea and the Middle East. Retrieved from https://www.mei.edu/publications/1500-years-contact-between-korea-and-middle-east
Lee, H-K. (2014). Transnational cultural fandom. In L. Duits, K. Zwaan, & S. Reijinders (Eds.), Ashgate research companion to fan cultures (pp. 207-220). London, England: Routledge.
Lee, S. (2011). The Korean wave: The Seoul of Asia. The Elone Journal of Undergraduate Research in Communications, 2(1), 85-93.
Luczaj, K., & Holy-Luczaj, M. (2017). Those who help us understand our favourite global TV series in a local language: Qualitative meta-analysis of research on local fansub groups. Babel, 63(2), 153-173.
Luczaj, K., Holy-Luczaj, M., & Cwiek-Rogalska, K. (2014). Fansubbers. The case of the Czech Republic and Poland. Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology, 5(2), 175-198.
Massidda, S. (2015). Audiovisual translation in the digital age: The Italian fansubbing phenomenon. Basingstoke, England: Palgrave Macmillan.
Matkivska, N. (2014). Audiovisual translation: Conception, types, characters’ speech and translation strategies applied. The Scientific Journal Kalbu Studijos/ Studies about Languages, 25, 38-44.
Nord, C., Khoshsaligheh, M., & Ameri, S. (2015). Socio-cultural and technical issues in nonexpert dubbing: A case study. International Journal of Society, Culture & Language, 3(1), 1-16.
Orrego-Carmona, D. (2012, May). Internal structures and workflows in collaborative subtitling. Paper presented at The First International Conference on Non-Professional Interpreting and Translation, Forli, Italy.
Perez-Gonzalez, L. (2012). Amateur subtitling and the pragmatics of spectatorial subjectivity. Language and Intercultural Communication, 12(4), 335-352.
Qiu, P. (2010). Audience activity in the new media era: Chinese fansubs of U.S. TV shows (Unpublished master’s thesis). University of Florida, Florida.
Rossum, V.J. (2015). Honorifics in Korean drama: A comparison of translation procedures between amateur and professional subtitlers (Unpublished master’s thesis), Leiden University, The Netherlands.
Sheikhi, M. (2016, May). Cultural ties put Iran, S Korea closer than ever for cooperation. Retrieved from https:// en.mehrnews.com /news/ 116330/ Cultural-ties-put-Iran-S-Korea-closer-than-ever-for-cooperation
Shim, D. (2006). Hybridity and the rise of Korean popular culture in Asia. Media, Culture & Society, 28(1), 25–44.
Trolan, J. (2017). A look into Korean popular culture and its tourism benefits. International Journal of Educational Policy Research and Review, 4(9), 203-209.
Truong, B. (2014). The Korean Wave: Cultural export and implications. Retrieved from https://middlegroundjournal.com
Vinczeova, B. (2016). Using fansubbing as an interdisciplinary tool for subtitle teaching in the Slovak context. European Journal of Social and Human Sciences, 10(2), 89-97.
Wongseree, T. (2016). Creativity in Thai fansubbing: A creative translation practice as perceived by fan audiences of the Korean Variety Show Running Man. In P. Henry-Tierney & D. Karunanayake (Eds.), CTIS occasional papers (pp. 60-86). Manchester, England: The Centre for Translation and Intercultural Studies.
Zhang, X. (2013, August). Fansuubing in China. Multilingual Online Magazine (Jul/Aug Issue), 30-37. Retrieved from https://multilingual.com/current-issue/?issue=137
CAPTCHA Image