نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

گروه زبان انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

این پیشگفتار به شماره ویژه مقالات منتخب همایش ملی ترجمه و رسانه می پردازد.

کلیدواژه‌ها

جلیلی، الف. (1380). سی‌دی فیلم‌های روز جهان، با زیرنویس فارسی برای تقویت زبان انگلیسی. مجلة فیلم،‌ 272، 32-33.
خوش‌سلیقه، م.، عامری، س، و نوروزی، ع. (۱۳۹8). ترجمة دیداری‌شنیداری: مفاهیم و اصطلاحات. مشهد، ایران: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
خوش‌سلیقه، م.، و فاضلی حق‌پناه، ا. (1395). فرایند و ویژگی‌های زیرنویس غیرحرفه‌ای در ایران. مطالعات زبان و ترجمه، 49(2)، 67-95.
رستگارمقدم تفتی، م.، خوش‌سلیقه، م، و پیش‌قدم، ر. (در دست چاپ). بررسی ارتباط آموزش زیرنویس برنامه‌های دیداری‌شنیداری و دیدگاه دانشجویان زبان به مهارت‌های کار تیمی. جستارهای زبانی.
زاهدی، ص.، و خوش‌سلیقه.، م. (1398). مقایسه حرکات چشمی در خوانش واژگان قاموسی و دستوری زیرنویس‌های فارسی با استفاده از فناوری ردیاب چشمی. جستارهای زبانی، 10(4)، 21-34.
شجری‌کهن، ش. (1390). شکل‌گیری پدیده زیرنویس فارسی: دیروز و امروز. مجلة فیلم،‌ 434، 31-34.
شکوهمند، ف.، و خوش‌سلیقه.، م. (در دست چاپ). زیرنویس ناشنوایان و کمشنوایان در ایران: مطالعة موردی ویژگی‌های متنی زیرنویس درون زبانی. جستارهای زبانی.
شورای تحول و ارتقای علوم انسانی. (1396). برنامة درسی بازنگری‌شدة دوره: کارشناسی پیوسته رشته مترجمی زبان انگلیسی. برگرفته از:
http://hes.msrt.ir/uploads/T_Education/1524306471_1.pdf
شورای عالی برنامه‌ریزی. (۱۳۶۹). مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی پیوسته مترجمی زبان انگلیسی. برگرفته از:
http://hes.msrt.ir/uploads/T_Education/Educ_6461_0.pdf
عامری، س.، خوش‌سلیقه، م.، و خزاعی‌فرید. ع. (1394). هنجارهای انتظاری بینندگان ایرانی برنامه‌های دوبله‌شده به فارسی: پژوهشی اکتشافی. مطالعات ترجمه، ۱۳(۵۱)، 21-۳۷.
فاضلی حق‌پناه، ا.، و خوش‌سلیقه، م. (۱۳۹۷). انگیزه‌ها و دلایل طرفدارزیرنویسی فیلم‌ها و سریال‌های کره‌ای. مطالعات زبان و ترجمه، ۵۱(۴)، ۱-۲۰.
محمد علیزاده سامانی، ب.، هاشمی، م.، و خوش‌سلیقه، م. (1398). بررسی ترجمه و آوازش آهنگ‌ها در پویانمایی‌های دوبله شده به فارسی. نقد زبان و ادبیات خارجی، 16(22)، 271-295.
معتمدی، الف. (1390). سیری در آشفته بازار زیرنویس فارسی در شبکه قاچاق فیلم همه چیز درباره زیرنویس فارسی فیلم‌ها و سریال‌های روز. مجله فیلم،‌ 434، 26-31.
مهدیزادخانی، م.، و خوش‌سلیقه، م. (۱۳۹۶). ترجمة نشانه‌نظام گرافیکی: مطالعة موردی دو نسخة دوبلة حرفه‌ای. مطالعات زبان و ترجمه، ۵۰(۳)، ۴۹-۶۹.
Abdi, Z., & Khoshsaligheh, M. (2018). Applying multimodal transcription to Persian subtitling. Studies about Languages, 32, 21-38.
Alemzadeh, E., & Khoshsaligheh, M. (forthcoming). The issue of ideology in redubbed english feature films in Iran. Journal of Intercultural Communication Research.
Ameri, S. (2018). A Review of Zhirafar, Ahmad (2014). A comprehensive history of dubbing into Persian in Iran. Sendebar, 29, 355-359.
Ameri, S., & Khoshsaligheh, M. (2018a). Exploring the attitudes and expectations of Iranian Audiences in terms of professional dubbing into Persian. Hermes, 57, 175-193.
Ameri, S., & Khoshsaligheh, M. (2018b). Voice-over translation of news programs on television: Evidence from Iran. Hikma, 17, 9-32.
Ameri, S., & Khoshsaligheh, M. (2019). Iranian amateur subtitling apparatus: A qualitative investigation. Mutatis Mutandis, 12(2), 431-541. doi: 10.27533/udea.mut.v12n2a08
Ameri, S., Khoshsaligheh, M., & Khazaee Farid, A. (2018). The reception of Persian dubbing: A survey on preferences and perception of quality standards in Iran. Perspectives: Studies in Translation Theory and Practice, 26(3), 435-451. doi:10.1080/0907676X.2017.1359323
Ghomi, P. (2009). English-Persian dubbed cartoons: Strategies applied in dubbing signifying codes. Iranian Translation Studies Quarterly 7(2), 49-92.
Ghomi, P. (2012). Dubbing cartoons: Synchronization fostering humor. Iranian Translation Studies Quarterly 9(1), 63-78.
Issari, M. A. (1979). A historical and analytical study of the advent and development of cinema and motion picture production in Iran (1900-1965). (Unpublished doctoral dissertation), University of Southern California, California, CA.
Kenevisi, M. S., Omar, H. C., & Daghigh, A. J. (2016). Manipulation in dubbing: The translation of English-language films into Persian Altre Modernità, 15(Special Issue), 201-214.
Khoshsaligheh, M. (2019, February). Audiovisual retranslation in Iran and the socio-cultural premises of the time. Paper presented at National Conference on New Trends in Applied Linguistics and Translation Studies: Facets of Interculturality in Language Teaching and Translation Studies, Isfahan. Sheikhbahaee University.
Khoshsaligheh, M., & Ameri, S. (2014). Translation of taboos in dubbed American crime movies into Persian. T&I REVIEW, 4, 25-50.
Khoshsaligheh, M., & Ameri, S. (2016a). Exploring the singability of songs in a monster in Paris dubbed into Persian. Asia Pacific Translation and Intercultural Studies, 3(3), 76-90. doi:10.1080/23306343.2015.1129781
Khoshsaligheh, M., & Ameri, S. (2016b). Ideological considerations and practice in official dubbing in Iran. Altre Modernità, 15(Special Issue), 232-250. doi:10.13130/2035-7680/6864
Khoshsaligheh, M., & Ameri, S. (2016c). Synchrony strategies in voiced-over English nature documentaries into Persian: implications for research and training. Journal of Media Practice, 17(1), 48-68. doi:10.1080/14682753.2016.1160562
Khoshsaligheh, M., & Ameri, S. (2017). Didactics of audiovisual translation in Iran so far: Prospects and solutions. Paper presented at the National Conference on Interdisciplinary Approaches to Translation Education, Tehran, Iran.
Khoshsaligheh, M., Ameri, S., & Mehdizadkhani, M. (2018). A socio-cultural study of taboo rendition in Persian fansubbing: An issue of resistance. Language and Intercultural Communication, 18(6), 663-680. doi:10.1080/14708477.2017.1377211
Khoshsaligheh, M., Ameri, S., Khajepour, B., & Shokoohmand, F. (2019). Amateur subtitling in a dubbing country: The reception of Iranian audience. Observatorio, 13(3), 71-94.
Khoshsaligheh, M., Eriss, A., & Ameri, S. (2019). The portrayal of women in English films localized into Persian. International Journal of Society, Culture & Language, 7(2), 40-51.
Khoshsaligheh, M., Kafi, M., & Noorani, N. (2018). Translators’ image in Iranian feature films: A sociological perspective. FORUM, 16(2), 324-340. doi: 10.1075/forum.16031.kho
Khoshsaligheh, M., Pishghadam, R., Rahmani, S., & Ameri, S. (2018). Relevance of Emotioncy in Dubbing Preference: A Quantitative Inquiry. Translation and Interpreting, 10(1), 75-91. doi:10.12807/ti.110201.2018.a
Mehdizadkhani, M., & Khoshsaligheh, M. (2019). Insertion or voice-off in rendition of graphic codes: An experiment in Persian dubbing. Visual Communication. doi: 10.1177/1470357219838599
Mollanazar, H, & Khalili, M. (2012). Linguistic and cultural hybridity in subtitling. Iranian Translation Studies Quarterly 9(4), 45-62.
Mollanazar, H., & Nasrollahi, Z. (2017). Official and non-official subtitles in Iran: A comparative study. In M. Deckert (Ed.), Audiovisual translation – Research and use (pp. 155-178). Bern, Switzerland: Peter Lang.
Naficy, H. (2011a). A social history of Iranian cinema: The artisanal era, 1897–1941 (Vol. 1). London, England: Duke University Press.
Naficy, H. (2011b). A social history of Iranian cinema: The industrializing years, 1941–1978 (Vol. 2). London, England: Duke University Press.
Nord, C., Khoshsaligheh, M., & Ameri, S. (2015). Socio-cultural and technical issues in non-expert dubbing: A case study. International Journal of Society, Culture & Language, 3(1), 1-16.
Qavami Adel, M. (2010a). Censorship in dubbed movies. Iranian Translation Studies Quarterly, 8(3), 72-82.
Qavami Adel, M. (2010b). Representation of gender relations in AVT. Iranian Translation Studies Quarterly, 8(1), 31-50.
Rezvani Sichani, B., & Afrouz, M. (2019). A curious case of taboo rendition in Persian AVT. Translation Studies Quarterly, 16(63), 23-38.
Sedighi, A., & Najian Tabrizi, S. (2012). On audiovisual translation: The effect of norms of dubbing taboos into Persian movies after the Islamic revolution in Iran. Language and Translation, 3(1), 37-49.
Shokoohmand, F., & Khoshsaligheh, M. (2019). Audiovisual accessibility for the deaf and the hard of hearing in Iran. New Voices in Translation Studies. 15(21), 62-92.
CAPTCHA Image