نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

گروه زبان انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

اعتقاد بر این است که مأموریت اصلی سیستم‌های آموزشی ایجاد، حفظ، یکپارچه سازی، انتشار و استفاده از دانش است. در میان این مراحل برخی معتقدند که تسهیم دانش مهم‌ترین بخش از مدیریت دانش است. هدف پژوهش پیش رو، بررسی رابطه بین فرهنگ یادگیری سازمانی و قصد تسهیم دانش با تأکید بر نقش میانجی فرهنگ یادگیری سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در میان مدرسان EFL و غیر EFL در دانشگاه‌های ایران می‌باشد. همچنین این پژوهش به دنبال بررسی این مسئله بوده است که آیا مدل پیشنهادی قصد تسهیم دانش، داده‌ها را در چارچوب محیط EFL ایران برازش می‌کند یا خیر. علاوه بر این، مطالعه پیش رو با هدف بررسی تفاوت معنادار در ادراکات اساتید EFL و غیر EFL ایران در خصوص تسهیم دانش در دانشگاه‌ها انجام شده است. در این پژوهش از آمار توصیفی، تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و مدل معادلات ساختاری (SEM) استفاده شده است. در پایان، نرم‌افزار AMOS 16 به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها به‌کار گرفته شد. نتایج نشان داد که بین فرهنگ یادگیری سازمانی و تعهد سازمانی، فرهنگ یادگیری سازمانی و قصد تسهیم دانش و بین رفتار شهروندی سازمانی و قصد تسهیم دانش رابطة مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داده است که تفاوت معناداری در امتیازات مربوط به میزان قصد تسهیم دانش مدرسان EFL و مدرسان غیر EFL، اختلاف معناداری در امتیازات مربوط به تعهد سازمانی در مدرسان EFL و مدرسان غیر EFL و اختلاف معناداری در امتیازات مربوط به رفتار شهروندی سازمانی مدرسان EFL و مدرسان غیر EFL وجود دارد. از سوی دیگر هیچ تفاوت معناداری در امتیازات مربوط به فرهنگ یادگیری سازمانی مدرسان EFL و مدرسان غیر EFL وجود نداشت. بر اساس نتایج این پژوهش، فرهنگ یادگیری سازمانی پیش‌بینی‌کنندة مثبت و معنادار تعهد سازمانی و قصد تسهیم دانش است، اما پیش‌بینی‌کنندة معنادار رفتار شهروندی سازمانی نیست. تعهد سازمانی پیش‌بینی‌کنندة مثبت قصد تسهیم دانش و رفتار شهروندی سازمانی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

1. بشلیده، ک.، ارشدی، ن.، و سخراوی، ر. (1395). بررسی رابطة فرهنگ یادگیری سازمانی با توانمندسازی روان‌شناختی نوآوری سازمانی با توجه به نقش میانجی‌گری یادگیری سازمانی در کارکنان شرکت ملی حفاری ایران. مدیریت بر آموزش سازمان‌ها، ۵(۱)، 163-188.
2. تقوی، م.، و شریفی‌میلایی، ح. (1389). رابطة بین رهبری خدمتگزار با تعهد‬ سازمانی و مؤلفه‌های آن در سازمان بهزیستی اصفهان. پژوهش‌های مدیریت، ۴(۱۱)، ۱۰۵-۱۲۴.
3. حسین‌پور، د.، اصغری‌اقدم، ب.، و محجوب، ع. (1394). تأثیر فرهنگ سازمانی بر یادگیری سازمانی. فصلنامة رسالت مدیریت دولتی، ۴(۱۱و۱۲)، ۵۷-۷۰.
4. زارعی‌متین، ح. (1391). مدیریت رفتاری سازمانی پیشرفته. تهران: آگه.
5. سلیمی، م.، حسنی، ا.، رعدآبادی، م.، طاهری‌میرقائد، م.، حسینی، س.ه، بختیاری، م. (1392)، همبستگی بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن با مشارکت شغلی در کارکنان دو بیمارستان خصوصی و دولتی شهر تهران. فصلنامة مدیریت ارتقای سلامت، ۲(۴)، ۵۰-۵۶.
6. یوسفی‌امیری، م.، قلی‌پور، آ.، سیدجوادین، س. ر، و وکیلی، م. (1392). بررسی ارتباط ویژگی‌های شخصیتی پرستاران با رفتار شهروندی سازمانی در بیمارستان‌های آموزشی شهر زنجان سال 1391. مجلة مراقبت‌های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی، ۳(۲)، ۷۰-۸۰.
7. Alavi, M., &Leidner, D.E. (1999). Knowledge Management Systems: Issues, Challenges, and Benefits. Communications of Association of Information Systems, 1(7), 1-37.
8. Allison, B.J., Voss, R.S. & Dryer, S. (2001). Student classroom and career success: The role oforganizational citizenship behavior. Journal of Education for Business, 76, 282 -288.
9. Al-Zu’bi, H., Ali (2011). Organizational Citizenship Behavior and Impacts on Knowledge Sharing: An Empirical Study. International Business Research, Vol. 4, No. 3.
10. Bolino, M.C. (2012). Citizenship behavior and impression management: Good soldiers or good actors? Academy of Management Review, 24, 82-98.
11. Bock, G., Lee, J., Zmud, R., & Kim, Y. (2005). Behavioral intention formation in knowledge sharing: Examining the roles of extrinsic motivators, social-psychological forces, and organizational climate. MIS Quarterly, 29, 87-111.
12. Burud, S., &Tumolo, M. (2004).Leveraging the new human capital. Mountain View, CA: Davies-Black.
13. Cabrera, A., & Cabrera, E. (2002). Knowledge-sharing dilemmas. Organization Studies, 23, 687-710.
14. Cheng, J. (2004). The influential model of teachers' "organizational citizenship behavior" in
15. elementary and junior high schools. Journal of Taiwan Normal University: Education, 49, 41 - 62.
16. Cheng, M.,Y., Ho, J., S., Y., & Lau P. M. (2013) Electronic Journal of Knowledge Management Volume 7, Issue 3, (pp313 - 324).
17. Chun, C., Huang, & Ching, S., You (2010). The three components of organizational commitment on in-role behaviors and organizational citizenship behaviors. African
18. Journal of Business Management, Vol. 5(28).
19. Dehghani M., R, Hayat, A., A, Kojuri J, Esmi, K. (2015). Role of organizational citizenship
20. behavior in promoting knowledge sharing. J Health Man & Info. 2015;2(4):126-131.
21. Demirel, Y.,&Goc, K.(2013). The impact of organizational commitment on knowledge
22. sharing.1st annual international interdisciplinary conference, AIIC 2013, 24-26 April, Azores, Portugal.
23. Ghorbanizadeh, V. (2008). Organizational learning and learning organization: An approach to knowledge management. Tehran: Baztab Press.
24. Hew,K., Hara,N.(2007).Empirical study of motivators and barriers of teacher online knowledge
25. sharing. Educational Technology Research and Development,55( 6), 573-595
26. Husain, H., (2013). Mediating effect of OCB on the relationship between job attitudes on knowledge sharing behaviour. International Journal of Science and Research (IJSR), Volume 5 Issue 1, January 2016.
27. Jacobson, C. M. (2008). KS Between Individuals. In Jennex, M. E. (Ed), KM: Concepts,Methodologies, Tools And Applications (Pp. 1633-1642). Hershey: Information Science Reference
28. Khajavy, Gholam Hassan; Ghonsooly, Behzad; Fatemi, Azar Hosseini; Choi, Charles W. (2016).
29. TESOL Quarterly: A Journal for Teachers of English to Speakers of Other Languages and of Standard English as a Second Dialect, v50 n1 p154-180 .
30. Kim, S., &Ju, B. (2008). An analysis of faculty perceptions: Attitudes towardknowledge sharing
31. and collaboration in an academic institution. Library &Information Science Research, 30, 282–290.
32. Kolekofski, K. E., &Heminger, A. R. (2003). Beliefs and attitudes affecting intentions to share
33. information in an organizational setting. Information & Management, 40.
34. Lin, N. (2007). Building a network theory of social capital.Connections, 22, 28-51.
35. Lin, C. P. (2007). To Share or Not To Share: Modeling Tacit Knowledge Sharing, Its Mediators and Antecedents. Journal of Business Ethics, 70, 411-428.
36. Mowday, R. T., Steers, R. M., & Porter, L. W. (1979). The measurement of organizational commitment. Journal of Vocational Behavior, 14, 224-247.
37. O’Reilly, CA,& Chatman J. (2013). Organizational commitment and psychological
38. attachment: the effects of compliance, identification, and internalization on prosocialbehaviour. Journal of Applied Psychology 71: 492–499.
39. Organ, D. W., & Ryan, K. (1995). A meta-analytic review of attitudinal and dispositional predictors of organizational citizenship behavior. Personnel Psychology, 48, 775-802.
40. Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J., &Podsakoff, N. (2003). Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies. Journal of Applied Psychology, 88, 879-903.
41. Prahalad, C., & Hamel, G. (1990).The core competition of the corporation.Harvard Business Review, 68, 79–91.
42. Ramachandran, S. D., Chong, S. C., & Ismail, H. (2009). The practice of knowledge
43. management processes: A comparative study of public and private higher education institutions in Malaysia. VINE: The Journal of Information and Knowledge Management Systems, 39, 203–222.
44. Reychav, I., & Weisberg, J., (2010) Bridging Intention And Behavior Of Knowledge Sharing.Journal Of Knowledge Management 14(2): 285–300.
45. Rogers, E. M. (2003). Diffusion of innovations. New York, NY: Free Press.
46. Ryu, S., Ho, S. H., & Han, I. (2003). Knowledge sharing behavior of physicians inhospitals.
47. Expert Systems with Applications, 25, 113-122. doi:10.1016/S0957-4174(03)00011-3
48. SyedIhksan, F., and Rod., Roland (2004). Benchmarking Knowledge Management in a Public
49. with Social Intelligence and Organizational Citizenship Behavior of Education Office in Mahmud Abad. International Research Journal of Management Sciences, 3(4).
50. Van den Hooff, B., & De Ridder, J. A. (2004). Knowledge Sharing in Context: The Influence of
51. Organizational Commitment, Communication Climate and CMC Use on Knowledge Sharing. Journal of Knowledge Management, 8(6), 117-130.
52. Wang X. Minnesota: University of Minnesota; 2005. Relationships among Organizational
53. Learning culture, Job satisfaction and Organizational Commitment in Chinese state–owned and Privately–owned Enterprises.
54. Yang, J. (2007).The Impact of Knowledge Sharing on Organizational Learning and
55. Effectiveness.Journal of Knowledge Management, 11(2), 83-90.
56. Yang, H.L., & Wu, T. C. T. (2008).Knowledge sharing in an organisation. Technological
57. Forecasting & Social Change, 75, 1128-1156. doi:10.1016/ j.techfore.2007. 11.008.
58. Zhao.h.,Peng,Z.,Chen,H.(2013)." Compulsory Citizenship Behavior and Organizational
59. Citizenship Behavior: The Role of Organizational Identification and Perceived Interactional Justice", the Journal of Psychology, Vol.148, No. 2, PP. 177–196.