زبان و ادبیات انگلیسی
زبان و شاخصه‌های شعر جنگ در فارسی و انگلیسی: بررسی ناتورالیسم و مؤلفه‌های آن در اشعارِ منتخب قیصر امین‏پور و ویلفرد اوون

مسلم ذوالفقارخانی؛ مهدی رحیمی؛ احمد خواجه‌ایم

دوره 56، شماره 4 ، بهمن 1402، ، صفحه 97-129

https://doi.org/10.22067/lts.2024.85049.1227

چکیده
  شاعران و نویسندگان مکتب ناتورالیسم با بهره‌‏گیری از ابزار مختلف و مؤلفه‌‏های گوناگون توانسته‌‏اند به بازتاب حوادث و رویدادهای زندگانی به شیوه‌‏ای دقیق و توصیفی در شعر و رُمان بپردازند. مهم‏ترین موضوعات مطرح در این مکتب عبارت‌اند از: جنگ، فقر، فحشا، خونریزی و کشتار. پژوهش حاضر با بهره‌‏گیری از شاخصه‌‏ها، ابزار و لوازم ...  بیشتر