متون ترجمه‌شده در ایران پیشامشروطه و ارزیابی موضوعی آنها

محمدامیر احمدزاده

دوره 55، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 31-69

https://doi.org/10.22067/jlts.2021.67978.1004

چکیده
  هدف نوشتار پیش رو، بررسی این مسئله است که ترجمۀ متون اروپایی در ایران، چگونه در افق تاریخی ایران پدیدار گشت و تأثیرات شکلی و مضمونی آن بر ترجمۀ متون دورۀ پیشامشروطه چه بود. به منظور پیشبرد کار از روش تحلیل تاریخی و تفسیر متون ترجمه شده استفاده می‌شود. دستاورد پژوهش نشان می‌دهد که در رابطۀ ترجمۀ متون اروپایی با تحوّلات تاریخی ایران ...  بیشتر