نشانه‌شناسی تطبیقی مفهوم «قدرت» در طعم گیلاسِ عباس کیارستمی و هملت ماشینِ هاینر مولر براساس نظریة انسان‌شناسی‌ادبی پیر بوردیو

بهروز احمدزاده بیانی؛ فاضل اسدی امجد؛ بهنوش اخوان

دوره 52، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 157-184

https://doi.org/10.22067/lts.v52i2.81188

چکیده
  طعم گیلاس نوشتة عباس کیارستمی و هملت ماشین اثر هاینر مولر را می‌توان در انتقاد از اسارت ذهن و انزوای هنرمند در دنیای ماشینی در سایة نظریة انسان‌شناسی‌ادبی پیر بوردیو بررسی و تبیین کرد. رویکرد مشترک این آثار در برابر میدان قدرت، مبتنی بر دیالکتیک سرمایة فرهنگی با سرمایة اجتماعی، دیالکتیک خیال با واقعیت و دیالکتیک متن با فرامتن است ...  بیشتر