بررسی دیدگاه مدرسان زبان انگلیسی نسبت به یادگیری‌های قصدنشده (برنامه درسی پنهان) در مؤسسات آموزش زبان انگلیسی

زینب سازگار؛ حمید اشرف؛ خلیل مطلب زاده

دوره 53، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 33-69

https://doi.org/10.22067/lts.v53i3.85815

چکیده
  برنامه درسی پنهان در فرایند تعلیم و تربیت نقش ویژه‌ای دارد به‌طوری که حتی اهداف برنامه درسی آشکار (صریح) تحت تأثیر آن قرار می‌گیرد. در همین راستا پژوهش پیشِ‌رو به بررسی دیدگاه مدرسان زبان انگلیسی نسبت به یادگیری‌های قصدنشده (برنامه درسی پنهان) آموزش زبان انگلیسی در فراگیران پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش شامل 164 مدرس زبان انگلیسی ...  بیشتر