بررسی ارتباط خودکارآمدی و خوش‌بینی تحصیلیِ معلّمان زبان انگلیسی در ایران از طریق مدل معادلات ساختاری

جلیل فتحی؛ علی درخشان؛ داود ابراهیمی گله‌دار

دوره 55، شماره 4 ، بهمن 1401، ، صفحه 33-63

https://doi.org/10.22067/jlts.2021.71751.1060

چکیده
  با توجّه به اهمّیّت نقش معلّمان در بهبود کیفیّت آموزش و یادگیری، توجّه بسیاری از محقّقان به بررسی متغیرهای مربوط به معلّمان معطوف گردیده است. در همین راستا، این تحقیق به‌منظور بررسی ارتباط بین خودکارآمدی و خوش‌بینی تحصیلی معلّمان زبان انگلیسی در ایران انجام گردید. به‌طور دقیق‌تر، در این پژوهش نقش پیش‌بینی‌کنندۀ مؤلفه‌های خوش‌بینی ...  بیشتر