بررسی عاملیت دوره‌های انبوه برخط زبان‌آموزی مبتنی بر ربات‌های اجتماعی برای آموزش مهارت‌های درک و تولید فارسی با اهداف پرستاری

سعید خزایی؛ علی درخشان؛ مریم کیانپور

دوره 56، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 39-80

https://doi.org/10.22067/lts.2022.74246.1098

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی عاملیت دوره‌های آزاد انبوه برخط مبتنی بر ربات‌های اجتماعی در زبان‌آموزی با اهداف پرستاری است. در سال تحصیلی 1400، این پژوهش مداخله‌ای با طرح موازی در فاز کمّی به تلفیق دوره‌های آزاد انبوه برخط با ربات‌های اجتماعی پرداخت تا عاملیت انواع این دوره‌ها را در آموزش فارسی با اهداف پرستاری بررسی کند. شرکت‌کنندگان در ...  بیشتر

بررسی ارتباط خودکارآمدی و خوش‌بینی تحصیلیِ معلّمان زبان انگلیسی در ایران از طریق مدل معادلات ساختاری

جلیل فتحی؛ علی درخشان؛ داود ابراهیمی گله‌دار

دوره 55، شماره 4 ، بهمن 1401، ، صفحه 33-63

https://doi.org/10.22067/jlts.2021.71751.1060

چکیده
  با توجّه به اهمّیّت نقش معلّمان در بهبود کیفیّت آموزش و یادگیری، توجّه بسیاری از محقّقان به بررسی متغیرهای مربوط به معلّمان معطوف گردیده است. در همین راستا، این تحقیق به‌منظور بررسی ارتباط بین خودکارآمدی و خوش‌بینی تحصیلی معلّمان زبان انگلیسی در ایران انجام گردید. به‌طور دقیق‌تر، در این پژوهش نقش پیش‌بینی‌کنندۀ مؤلفه‌های خوش‌بینی ...  بیشتر