هم‌نشینی‌‌های متامدرنیستی در رمانِ کیْ صفر اثر دان دلیلو

زهره رامین؛ نسرین نظام دوست

دوره 52، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 185-203

https://doi.org/10.22067/lts.v52i2.79451

چکیده
  به باور بعضی منتقدان، رمان‌های رمان‌نویس آمریکایی دان دلیلو در حوزة مدرنیسم و از نظر برخی دیگر در حوزة پسامدرنیسم نوشته شده‌اند. در مقالة حاضر، آخرین رمان دلیلو به نام کیْ صفر (2016) به‌منظور بررسی حیطة نگارشی آن واکاوی شده است. از آنجایی که متامدرنیسم بر پایة نوسان بین مدرنیسم و پسامدرنیسم بنا شده است، این پژوهش از دیدگاه منتقدانی ...  بیشتر