از فرآیندهای ترجمه تا راه حل فرازبان

غلامرضا شکرانی

دوره 50، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 151-173

https://doi.org/10.22067/lts.v50i2.67208

چکیده
  پیشرفت علوم زبان روزبه‌روز لایه‌های نهانی و زیرین زبان را برایمان آشکارتر می‌کند و علم ترجمه‌شناسی نیز به‌نوبة خود ما را به کشف شگفتی‌هایی که در برخورد و تماس زبان‌ها در جریان ترجمه به‌وجود می‌آیند، رهنمون می‌سازد. در این پژوهش تأکید ویژة ما بر اهمیت واقعیت فرازبان در کار ترجمه است. فرازبان هرچند از زبان نشئت می‌گیرد و با زبان ...  بیشتر