تأثیر تحولات «میدان» نشر بر «عادت‌واره» مترجمان ادبی از 1320 تا 1345

غلامرضا تجویدی؛ پروانه معاذالهی

دوره 49، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 83-104

https://doi.org/10.22067/lts.v49i3.60679

چکیده
  مقطع تاریخی بین 1320 تا 1345 به‌لحاظ افت و خیزهای سیاسی و ظهور گرایش‌های فکری متنوع در تاریخ معاصر ایران بسیار حاﺋز اهمیت است. در این مسیر، مترجمان نیز به‌مثابۀ عاملان اجتماعی که با بافت اجتماعی این دوره پیوند محکمی داشته‌اند، از این افت و خیزها و گرایش‌های فکری تأثیر پذیرفته یا بر آن‌ها تأثیرگذاشته‌اند. پژوهش حاضر بر آن است تا رابطۀ ...  بیشتر