بررسی آشناییِ مدرسان زبان انگلیسی با فرهنگ خارجی از منظر توانش بین‌فرهنگی

پریسا طاهری؛ مجید الهی شیروان؛ بهزاد قنسولی؛ احمد صفار مقدم

دوره 48، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 77-92

https://doi.org/10.22067/lts.v48i2.44645

چکیده
  در جهان امروز که اجزای درونش به طور فرهنگی با یکدیگر در ارتباطند، فهم فرهنگی، مولفه‌ی اصلی ارتباط یا عدم ارتباط شمرده می‌شود. بدین معنا که اهداف یادگیری زبان را دیگر نمی‌توان تنها در قالب فرآیندی زبانی در نظر گرفت، بلکه بایستی یادگیری زبان را در راستای توانش ارتباطیِ بین‌فرهنگی سوق داد. بنابراین، مدرسان زبان خارجی ملزم به استفاده ...  بیشتر