1. تأثیر آموزش مقابله‌ای باز ترکیب عبارت‌ها بر صحت دستوری: از منظر فرضیه تعلیم‌پذیری

منوچهر جعفری گهر؛ افسر روحی؛ مجید قلیچی

دوره 49، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 77-98

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v49i4.52078

چکیده
  با الهام از یافته‌های مربوط به نقش عبارت‌ها در رشد زبانی٬ پژوهش حاضر تأثیر آموزش مقابله‌ای بازترکیب عبارت‌ها بر فراگیری ساختارهای دستوری منطبق با مراحل دستوری (نحوی) نظریة پردازش‌پذیری را مورد بررسی قرار داد. به تعبیر دقیق‌تر، هدف این پژوهش بررسی پیش‌بینی فرضیة تعلیم‌پذیری بود مبنی بر اینکه آموزش فقط زمانی مؤثر است که به یک ...  بیشتر