1. ناتانیل هاثورن روایتگر علم و اخلاق اجتماعی

محسن محمود روشن ضمیر

دوره 48، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 115-127

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v48i1.41888

چکیده
  ناتانیل هاثورن به عنوان یکی از مشهورترین و تاثیر گذار ترین نویسندگان اخلاق گرای قرن نوزدهم ادبیات آمریکا همواره از زاویه های متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. مباحث زیادی در ارتباط با اینکه آیا هاثورن در داستان هایش اخلاق فردی از قبیل رابطه انسان با خدا، توبه و بازگشت به من معنوی را بیشتر مد نظر داشته یا اینکه در یک سطح وسیع تر ریشه ...  بیشتر