تاثیر ادبیات فارسی بر آثار یسنین شاعر بزرگ روسیه

حسینعلی مصطفوی گرو؛ مرجان عرفانیان صفار

دوره 47، شماره 3 ، مهر 1393، ، صفحه 41-64

https://doi.org/10.22067/lts.v47i3.41938

چکیده
  روابط میان ایران و روسیه ریشه در تاریخ کهن هر دو کشور دارد. تاریخ نخستین مناسبات تجاری میان ایران و روسیه بعد از اسلام را باید در عهد سامانیان جستجو کرد. روابط تجاری، خود باعث گسترش ارتباطات فرهنگی بین دو ملت گردیده است. گسترش روابط فرهنگی بین ایران و روسیه بیشتر به اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 یعنی به دوره قاجار بر می گردد. از قرن 18 به بعد ...  بیشتر