1. تأثیر زبان زنانه و نگرش های فرهنگی- جنسیتی بر ترجمه

مسعود شریفی فر؛ فاطمه زند

دوره 46، شماره 3 ، پاییز 1393

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v46i3.39407

چکیده
  مطالعات جدید ترجمه بر وجود مترجم به عنوان یک واسطۀ فرهنگی دربین ملت های مختلف تأکید دارند و نشان می دهند که چگونه هویت یک مترجم و باورهای جنسیتی وی بر کارش تأثیرگذار هستند. در این پژوهش به مطالعۀ چگونگی ترجمۀ دو مترجم زن ایرانی از زبان و دیدگاه های یک نویسندۀ زن هندی در سطح واژگانی پرداخته ایم و تأثیرات احتمالی نگرش های ویژۀ جنسی– ...  بیشتر